Anahit R. Sahakyan

Anahit R. Sahakyan

Deputy Dean | Faculty of Sociology - Chair of Social Work and Social Technologies
 
 

Book

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Ելենա Հարությունյան, Յարմալոյան Մարինե, Կարապետյան Տաթևիկ, Գեղամյան Նունե

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար | Ասողիկ, 2019, 262 էջ

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Յարմալոյան Մարին, Գեղամյան Նունե, Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև, Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք

Համայնքային սոցիալական աշխատանք | Ասողիկ, 2019, 392 էջ

Միրա Անտոնյան, Անահիտ Սահակյան, Արտակ Խաչատրյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նունե Գեղամյան, Աննա Ոսկանյան

Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ |

Մ. Անտոնյան, Ա. Սահակյան, Մ. Տեր-Հովհաննիսյան, Ն. Գ. Գեղամյան

Թրաֆիկինգ. Սոցիալական աշխատանքը թրաֆիկինգի զոհերի հետ | Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2010

А.Р.Саакян, В.А.Микаеляан

Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт | "Егея", стр. 96, Ереван 2005
 

Article

А. Р. Саакян, И. О. Куваева, А. В. Лямзин

Преодоление Стресса Молодежью: Кросскультурные Особенности | Известия Уральского Федерального Университета. Серия 1. Проблемы Образования, Науки И Культуры, 2018, Т.24, N 2(174), 82-89 էջ

Anahit R. Sahakyan

Խառնամուսնությունների երեխաների էթնոնույնականացման առանձնահատկությունները | «Հայ ինքնության որոկների պահպանումը խառնամուսնություններում», Երևան 2010, 148-161էջ

Ա. Ռ. Սահակյան

Մանկատան շրջանավարտների ադապտացիայի սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները | ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ , Երևան, 2009,42-55 էջ

Ա. Ռ. Սահակյան

Հոգեվերլուծական մոդելի կիրառման հմտությունների ուսուցումը սոցիալական աշխատանքում. մեթոդաբանական մոտեցում | ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 130-139 էջ

А. Р.Саакян

О некоторых этических аспектах социальной работы | “Личность и культура”, Санкт-Петербург, 2008, #43 (16) 16-21ст.
1   2  |  See all