Anahit V. Vasilyan
Biography
Education
Yerevan State University

Academic degree
Ph.D. in Biochemistry (1993) ATPase activity in anaerobicaly grown trk mutants of Escherichia coli. Yerevan: Yerevan State University.
Associate Professor in Biology (2005). Yerevan: Yerevan State University.

Professional experience
09/1998 - 12/1998: Fellow, Department of Molecular Genetics and Cell Biology, The University of Chicago, Chicago IL 60637, USA (c/o Dr. Michael Fonstein)
12/1995 - 03/1996: Fellow, Department of Molecular Genetics and Cell Biology, The University of Chicago, Chicago IL 60637, USA (c/o Prof. Bernard S. Strauss)
01/1992 - 08/1992: Research Technologist, Department of Molecular Genetics and Cell Biology, The University of Chicago, Chicago IL 60637, USA (c/o Prof. Bernard S. Strauss)

Academic courses
Ecology and Nature Protection

Scale of professional interests
General ecology, Biochemistry, Microbial ecology

Participation in grant projects
1998: Fellowship (no. SF-0032/1997-M) of the Intern. Human Frontier Science Program Organization, France
1996: Grant of the Organizing Committee of the 7th International Biothermokinetics Meeting, Leuven-la-Neuve, Belgium
1995 - 1996: Fellowship (no. 326/94) of the Intern.l Human Frontier Science Program Organization, France
2003 – 2009: Research Projects of the Intern. Scientific Technological Center, Russia

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
09/1994 - 09/1995: Executive Secretary, National Committee on Preparation of the Report for the 4th World Women Conference in Beijing (China), UN Development Program
1996 - Present: Armenian Association of Women with University Education Member of the National Council

Anahit V. Vasilyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Ecology and Nature Protection
 
 

Book

Vassilian A., Trchounian A.

Environment oxidation-reduction potential and redox sensing by bacteria, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 163-195
 

Article

H. Kh. Gevorgyan, A. V. Vassilian, K. A. Trchounian

Պրոտոնային ԱԵՖազի մենահատուկ արգելակիչ N,N’-դիցիկլոհեքսիլկարբոդիիմիդի և արտաքին մրջնաթթվի տարբեր կոնցենտրացիաների դերը E. coli-ի աճման գործընթացում ածխածնի խառն աղբյուրների խմորման և տարբեր pH-ի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 67-74 |

A.Vassilian, L. Karapetyan, G. Mikoyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Trchounian, K. Trchounian

Escherichia coli Dcu C4-dicarboxylate transporters dependent proton and potassium fluxes and FOF1-ATPase activity during glucose fermentation at pH 7.5 | Bioelectrochemistry, 2021, 141, 107867

A.Vassilian, H. Gevorgyan, S. Khalatyan, K. Trchounian

The role of Escherichia coli FhlA transcriptional activator in generation of proton motive force and FOF1-ATPase activity at pH 7.5 | IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2021, N 73, p. 883-892

A. Vassilian, H. Gevorgyan, K. Trchounian

The Role of Proton Atpase Specific Inhibitor N,N’-Dicyclohexylcarbodiimide And External Formate Concentration on E. Coligrowth During Mixed Carbon Sources Fermentation at Different pHs | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (1), p. 67-74

A. Vassilian, G. Mikoyan, L. Karapetyan, A. Trchounian, K. Trchounian

External succinate and potassium ions influence Dcu dependent FOF1-ATPase activity and H+ flux of Escherichia coli at different pHs | Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2020, N 52, p. 377-382
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

A. Vassilian, S. Mirzoyan, A. Poladyan, K. Trchounian

Optimization of Fruits Waste Pretreatment for E. coli Growth and H2 Production | World Microbe Forum 2021, 20-24.06.2021, 0437, USA

A. Vassilian, L. Vanyan, K. Trchounian

Proton/potassium Fluxes Depend on GlucoseConcentration in E. coli at pH 7.5 | World Microbe Forum 2021, 20-24.06.2021, 2026, USA

A. Vassilian, L. Vanyan, K. Trchounian

Is FHL Complex Responsible for SensingGlucose Concentration? | World Microbe Forum 2021, 20-24.06.2021, 2003, USA

K. Trchounian, S. Mirzoyan, A. Vassilian, A. Trchounian

Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095