Ani K. Grigoryan
Biography
Education
2018-up to date: PhD student in Theory and History of Psychology, Personality psychology, Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology
2016-2018 Master’s degree in Personality psychology and psychological counselling, Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology
2012-2016 Bachelor’s degree in Psychology, Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology

Professional experience
2019-up to date: Lecturer, Yerevan State University, Chair of Personality
2018-up to date: Junior Researcher “Personality and social environment” research lab, Chair of Personality psychology, Faculty of Philosophy and Psychology, Yerevan State University

Lectures
Psychology of individual differences (seminar and practical courses)
Personality psychology (seminar course)

Scientific interests
Human agency, the anticipation in psychology, Organization of psychological research, Quantitative and qualitative methods in psychology, Mathematical statistics in psychology.

Professional trainings
“Human Rights and Global Health Challenges” Summer School (digital) 2020, University of Groningen, Groningen, Netherlands (06/07/2020-11/07/2020)
“Qualitative research in Clinical Psychology” training course (24 hours), “Tegh” inter-subjective humanitarian initiative, Yerevan, Armenia (02/2020-04/2020)
“Integration of Identity” training course (42 hours), “Psychosynthesis” psychological centre (02/2020-05/2020)
R programming (20 hours): “Empowering Science” Program for academic scientists. Armenian-Indian Center for Excellence in ICT (AITC), Yerevan, Armenia (11/2019-12/2019)
“The working Phases with autism students” training course, TMM Educational Center, Yerevan, Armenia (12/2016)
“Skills of Psychological research” practical course, YSU, Center of Applied psychology, Yerevan, Armenia (02/2015–04/2015)
"Training skills for trainers" training course, New Generation with new thinking Scientific-cultural NGO, Yerevan, Armenia (06/2013-11/2013)

Participation in conferences
7th International Scientific Conference and special workshops program organized by General psychology Chair, YSU, Yerevan, Armenia 10-13/10/2019
Pain Management in Palliative Care: Applying Sector Reforms in Armenia, Yerevan, Armenia 07-08/06/2019
International conference of "Forensic Psychology", YSMU, Armenia 20-21/09/2018
4th International Scientific conference "The current issues in theoretical and applied psychology, YSU, Armenia 10-13/10/2013

Computer skills
MS Office (Word, Excel etc.), SPSS Statistics, SPSS AMOS, The PROCESS macro for SPSS, R programming

Languages
Armenian, Russian, English

Grants
Personality and social behavior: short-term and long-term psychological effects of covid-19 in Armenia // Grant from Ministry of Education, Science, Culture and Sport of RA – SNCO MESCS RA "Yerevan State University". (Researcher)
Subjective well-being of studying youth during emerging adulthood // Grant from Ministry of Education, Science, Culture and Sport of RA – SNCO MESCS RA "Yerevan State University". (Researcher).

Scholarships
Hovhan Vorotnetsi Honorary Scholarship, Yerevan State University (2014-2017)
Networking and Travel Stipend from the European Association of Personality Psychology (EAPP) for implementing joint research at University of Wuppertal, and Max Planck Institute for Research on Collective Goods (Germany).

Ani K. Grigoryan

Junior Researcher | Faculty of Philosophy and Psychology - Laboratory of the Personal and Social Environment
 
 

Article

Ani Grigoryan, Astghik Serobyan, Narine Khachatryan

Ուսանողների կյանքի դժվարությունների ուսումնասիրման հարցարանի մշակում և հոգեչափողական բնութագրերի վերլուծություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 63-74 |

Ani Grigoryan

«Ես գործում եմ և գիտեմ, որ գործողը ես եմ». ի՞նչ է ագենտությունը, և ինչպե՞ս է այն դրսևորվում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 75-83 |

Narine Khachatryan, Ani Grigoryan, Anna Hakobjanyan, Sona Manusyan

Կյանքով բավարարվածությանը նպաստող գործոնների նշանակությունը Քովիդ-19 համավարակի պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 63-74 |

Նարինե Խաչատրյան, Անի Գրիգորյան, Աստղիկ Սերոբյան

Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում | Անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի ուսումնասիրման հարցարաններ, 2021, 128 էջ.

Grigoryan A., Natasza Kosakowska‐Berezecka, Tomasz Besta

Country‐level and individual‐level predictors of men's support for gender equality in 42 countries | European Journal of Social Psychology, 2020
1   2   3  |  See all