Anna V. Khachatryan
Biography
Education
1998 - 2002: Postgraduate Studies Chair of English Philology Yerevan State University
1993 - 1998: Student of Translation Studies Department Faculty of Romance – Germanic Philology Yerevan State University
1983 - 1993: N192 Russian Secondary School, Yerevan

Academic Degree
April 2004: Doctor of Philology (awarded by Supreme Certifying Commission, RA)
Dissertation: “Wordplay (pun) as a translation problem”


Work Experience
2009 - present: Associate Professor, Ph.D.Chair of Translation Theory and Practice Yerevan State University
2005 - 2009: Associate Professor, Ph.D.Chair of English Philology Yerevan State University
2002 - 2005: Lecturer Chair of English Philology Yerevan State University

Professional Membership
2004 - present: Member of the Armenian Association for the Study of English (AASE),
European Federation

Academic Courses
English Major, Interpretation, Translation Ethics

Professional Interests
Theoretical and Practical Problems of Translation, Translation of Special Literature, Stylistics, Lexicology, Foreign Literature

Participation in International Conferences and Seminars
Translation in the Context of Cross-Cultural Communication 23-24 March, 2007, Yerevan State University
The English-Speaking Union Globe Education Cultural Seminar 13-19 August, 2006, London, UK
Language, Culture and Ethnic Mentality 5-8 May, 2006, Yerevan “Interlingua” LU Shakespeare Through Time & Space 11- 17 May, 1998, Yerevan State University
The Future of Poetry Through Translation 9-13 October, 2003, Yerevan State University.
The ASSE -1 International Conference “English Studies; Theory & Practice” 27- 30 October, 2004, Yerevan State University.

Computer Skills
MS Office, MS Outlook, Internet Explorer

Languages
Armenian (native), English (fluent), Russian (fluent), German (intermediate)

Anna V. Khachatryan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Translation Studies Department
 
 

Book

Հովհաննիսյան Լ., Սեֆերյան Ս., Խաչատրյան Ա., Քալաեջյան Տ., Գրիգորյան Գ.

Հայերեն-Անգլերեն գրպանի բառարան | Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2009թ., 336 էջ

Սեֆերյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Խաչատրյան Ա., Գ. Գրիգորյան, Քալաեջյան Տ.

Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (շուրջ 40 000 բառ և արտահայտություն) - | Բառարան, Արեգ հարտ., Երևան, 2009

Սոնա Սեֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Հայերեն-անգլերեն (22000 բառ) | Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009

Սոնա Սեֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Անգլերեն-հայերեն (22000 բառ) | Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009

Գաբրիելյան Ս., Խաչատրյան Ա., Հակոբյան Գ., Չարչօղլյան Լ.

English for Translators (part 1) | Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
1   2  |  See all
 

Article

Ռուզան Ղազարյան, Աննա Խաչատրյան

Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները | Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46 |

Ռուզան Ղազարյան, Աննա Խաչատրյան

Բառախաղը Որպես Թարգմանական Խնդիր | Հայագիտական Հանդես, 2018, 4 (42), 3-14 էջ

Աննա Խաչատրյան

«Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները» | Հայագիտական հանդես N1 (39), Երևան, 2018

Աննա Խաչատրյան

“Shakespeare’s Language as a Means of Shaping Individual Worldview” | Աստղիկ, թիվ 28, Երևան, Սահակ Պարթև, 2017

Աննա Խաչատրյան

“Stylistic Peculiarities of Tumanyan’s Poetry and Their Rendering in English” | Աստղիկ, թիվ 27, Երևան, Սահակ Պարթև, 2016
1   2   3   4   5   6  |  See all