Ara P. Antonyan
Biography
Education
1994: Yerevan State University (Full Course), Department of Biophysics
1997: Biophysics (Post-graduated course), Yerevan State University

Academic degree
1998: Candidate of biol. sci. - “The multimodal interaction of ligands with DNA”, Yerevan State University
Doctoral (D.Sc.), 2017, YSU, Armenia

Professional experience
1994-1998 - Junior Researcher at the Department of Biophysics of Yerevan State University
1998 –2005 Researcher
2013- present Senior researcher
2007-present Docent at the Department of Biophysics of Yerevan State University

Academic courses
1. Molecular biophysics
2. Biothermodynamic
3. Equilibrium binding of ligands with macromolecules
4. Interaction of macromolecules with ligands
5. Modern experimental methods in biology
6. Practical courses of biophysics
7. Thermodynamic of biological reactions
8. Modern problems of biophysics
9. Biometry
10. Modern conceptions of natural sciences.

Scale of professional interests
Investigations of structure of DNA and DNA-ligand complexes at different functional states of genome. Determination of thermodynamic parameters of DNA and its complexes with biologically active ligands (anti-cancers, anti-mutagenes etc.) by various methods.

Participation in grant projects
1994-1995 Long Term Grant of the International Science Foundation (Grant RYX 000).
2010 at present ISTC, A-1764
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Russian, English

apant@ysu.am
(+37410) 571 061

Ara P. Antonyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

M. A. Shahinyan, M. S. Mikaelyan, M. A. Parsadanyan, A. P. Antonyan

Մեթիլային մանուշակագույնի փոխազդեցության համեմատությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի և մարդու շիճուկային ալբումինի հետ ՈւՄ-դենատուրացիայի մեթոդով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 136-140 |

M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan, Z. H. Movsisyan, A. P. Antonyan

Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ փոքր ակոսային լիգանդ Hoechst 33258-ի կապման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 144-150 |

M. Parsadanyan, M. Shahinyan, Z. Movsisyan, A. Antonyan

Binding Peculiarities Of Poly(Ra)-Poly(Ru) With Minor Groove Ligand Hoechst 33258 | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 144-150

A. Antonyan, M. Shahinyan, N. Petrosyan, P. Vardevanyan

Comparison of interaction of methyl violet and methylene blue with human serum albumin | Biological Journal of Armenia, 2020, N 72 (4), p. 61-66

M. A. Shahinyan, N. H. Petrosyan, A. P. Antonyan

Մարդու շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի փոփոխությունը՝ հրահրված մեթիլ մանուշակագույնով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 261-264 |
1   2   3   4   5   6   7   8   15  |  See all
 

Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Marine A. Parsadanyan, Ara P. Antonyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Ara P. Antonyan, N. Petrosyan, Poghos O. Vardevanyan

Comparison of the interaction of methylene blue and Hoechst 33258 with HSA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 13-14, Armenia

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia

M. Parsadanyan, A. Antonyan, M. Shahinyan, P. Vardevanyan

Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU) | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77
1   2   3  |  See all