Aram V. Safaryan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Faculty of History
1987: PhD studies at YSU Faculty of History
2005: Candidate of Philological Sciences (journalism)

Professional Experience
1987 - 1992: Deputy Dean, at the same time lecturer of history, and then senior lecturer at Yerevan State University at the preparatory faculty for foreign citizens.
1990 - 1992: As an international reviewer collaborated with the weekly newspaper “Hayq”
1991 - 1992: Political analyst at the Armenian State Television
1993 - 1996: Spokesman at the Ministry of Foreign Affairs of Armenia.
1994: Got the diplomatic rank of counselor.
1996 - 1997: Advisor on information and cultural relations of the Armenian Embassy in Iran.
1997: Director of the State Protocol Department of the Foreign Ministry of Armenia.
1998: Director of information-analytical agency “Lraber” of the National Television of Armenia
1998 - 1999: International analyst of the weekly newspaper “Zhamanak”
Since 1998: Associate Professor of International Relations of Yerevan State University
1991 - 2001: Director, international analyst of information-analytical program “Lraber” at television “Prometevs”
2001 - 2006: Deputy director, political analyst of information and social-political program at television “Prometevs”
2002 - 2006: Member of the board of Yerevan Press Club
2003 - 2006: Member of the directorate of Yerevan Press Club
2005 - 2006: Director of the Moscow Institute of CIS countries, Yerevan brunch
2007 - 2012: Deputy of IVth convocation of the National Assembly of the Republic of Armenia
February 23, 2010: Was elected as a chairman of the Committee on Protection of Human Rights and Public Affairs of the Parliament of the Republic of Armenia
2012: Chairman of the research and analysis of the NGO “Integration and Development”, Editor in chief of the analytical site “Soyuzinfo.am”
Member of the editorial board of “New Eurasia”, Board member of the journal “21st Century”

Awards received
 • Order of Friendship (Russia, December 19, 2014)-for his great contribution in strengthening friendship and cooperation with the Russian Federation, the development of the inter-parliamentary and cultural ties
 • Medal of Honor of the National Assembly (2012)
 • Diploma of the National Assembly (2011)
 • “Fridjof Nansen” medal (2009)
 • Aram V. Safaryan

  Assistant | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
   
   

  Book

  Արամ Սաֆարյան

  Հայ գրահրատարակչական գործը Ռուսաստանում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին | Հայաստան, Երևան, 312 էջ, 2018, հայերեն
   

  Article

  Արամ Սաֆարյան

  Նոր բարձրարժեք մենագրություն հայոց անկախ պետականության կերտման շրջանի դիվանագիտական գործընթացների մասին | Գեղամ Պետրոսյանի «Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար-1918թ. հունիս)» մենագրության վերաբերյալ Ա.Սաֆարյանի գրախոսական: 2019, էջ 1-2 |

  Арам Сафарян

  К вопросу о сотрудничестве между Арменией и Казахстаном | 21-й ВЕК, информационно-аналитический журнал, 4(33), 2014, стр.69-79 www.noravank.am/upload/pdf/

  Aram Safaryan

  Exchange of views at the conclusion of the roundtable conference | “The role of the civil society in the peaceful conflict resolution”, 2014, pp. 84-88

  Арам Сафарян

  О процессе Евразийской интеграции и наметившихся направлениях обсуждений в Армении, 21-й ВЕК, информационно-аналитический журнал | 1(26), 2013, стр.17-27. ejns.sci.am

  Արամ Սաֆարյան

  Մտորումներ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին ընդառաջ | 21-ՐԴ ԴԱՐ, տեղեկատվական-վերլուծական հանդես, Թիվ 4 (44), 2012թ., էջ 82-90 ejns.sci.am
  1   2  |  See all