Armenak S. Manukyan
Biography
Edukation
YSU, Departament of History

Academic degree
PhD. in History – "Polityikal procesutions and their consequences in Armenia in 1920 - 1953:, 2002
Professional experience
1974 - 2003: Head of Center in Sekuriti Servise of Armenia, colonel
1998 – till now: YSU and RAU professor

Academic courses
"Modern political proceccec", "Regional security issues", "Inernational conflicts and the ways of their rezulution"

Scale of professional interest
Political processes, Sekurity issues

Language
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of YSU Departament Council, Member of RA HAC "Jurnalist"
concil in YSU, Member of Writers union of Armenia - 2002,
Member of Jurnalists union of Armenia - 1994

Awards received
8 medals, Fridjof Nansen medal, "Golden pen" - Award of Jurnalists union of Armenia, 2000,
Honoreble member of the Security of RA - 2000.

Armenak S. Manukyan

Professor | Faculty of International Relations - Chair of Political Institutions and Processes
 
 

Book

Armenak S. Manukyan

Հայաստանի հատուկ ծառայությունները (1918-2010) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 214 էջ

Մ. Ա. Սարիբեկի

Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 198 էջ |

Арменак Манукян

Некоторые проблемы межгосударственных и межцивилизационных отношених на Южном Кавказе | ЕГУ, 2013г., 36 с.

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում | Ուս.ձեռնարկ ԵՊՀ, Եր., 2012թ., 168 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ | Ուս.ձեռնարկ (հաստ.ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), ԵՊՀ, Եր., 2011թ., 125 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական այլախահությունը Հայաստանում 1953-1988 թթ. | «Ամրոց» գրուպ, Եր., 2005թ., 104 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական կյանքը Հայաստանում 1920-1940 թթ. | «Գիտություն», Եր., 2002թ., 192 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-1953 թթ. | «Առերեսում-Անի», Եր. 1999 թ. 264 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Հայ առաքելական եկեղեցու բռնադատված հոգևորականները (1930-1938 թթ.) | «Ամրոց», Եր., 1997թ., 284 էջ
 

Article

Արմենակ Ս. Մանուկյան

Այլախոհության դրսևորման փուլերը Խորհրդային Հայաստանում | Հայոց պատմության հարցեր, 2017, 18, էջ 171-183 |

Ա. Ա. Մանուկյան

Ահաբեկչության սահմանման որոշ խնդիրների շուրջ | Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 112-117 էջ |

Ա. Ս. Մանուկյան

Հատուկ ծառայությունների ձևավորումը և նրանց դերը պետական անվտանգության ապահովման գործում | Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 117-125 էջ |

Манукян А. С.

Некоторые аспекты обеспечения проблмы национальной безопасности в условиях глобализации | Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, 2015, 257-264 стр. |

Արմենակ Մանուկյան

Խորհրդային Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ստեղծումը և գործունեությունը 1920 - 1930 թթ. | Վեցերորդ տարեկան գիտաժողով: Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ, հատոր 1, Եր ., 2012 թ., էջ 43-53

Արմենակ Մանուկյան

Անվտանգության մարմինների ստեղծման փորձը Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունում | Երրորդ տարեկան գիտաժողով (5-10 դեկտեմբեր, 2008 թ.): Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ, հատոր, 1, ՀՌՀ, Եր., 2009 թ. Էջ 83-93 |

Արմենակ Մանուկյան

Հայաստանի քուրդ և եզդի ազգերի ներկայացուցիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին | Իրան և Կովկաս` Միասնություն և բազմազանություն, Միջ.գիտաժողով, Երևան 2008, Եր., 2008 թ., 67-70

Арменак Сарибекович Манукян

Особенности политических процессов в Армении в послевоенное время (1945 - 1953) | Актуальные проблемы социальных комуникаций и связей с общественностью: Материалы международной научно-политической конференций, Краснодар,Кубан.гос.у-т,2008г., с.246-256

Արմենակ Մանուկյան

Այլախոհության դրսևորումները Հայաստանում 1950 - 1970 թթ. | Բամբեր Հայաստանի արխիվների, Եր., 2005 թ., էջ 189-211

Armenak Manukyan

I tentavi di resistanza alle repression staliniane in Armenia negli anni trenta | Storie di vomini nel Gulag, Intrad di Gabriele Nissim, Bruno Mondadori, (Milano),2004, p.227-237

Արմենակ Մանուկյան

Լրտեսության դեմ պայքարը Հայաստանում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին | Հայկական բանակ, Եր.,2002թ., 1-2, էջ 140-146

Արմենակ Մանուկյան

Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին | Լրաբեր, 2000.թ. 1, էջ 27-41

Armenak S. Manukyan

Հայաստանի զինվորականները ստալինյան բռնության տարիներին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 118-128 |