Armine I. Matevosyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1984 - 1989 Yerevan State University, Faculty of Philology, English Language and Literature
Diploma with honour. Qualifications: philologist, teacher, translator

Academic degree
2000 “The Linguopoetic Value of Metaphor in Fiction(with special reference to Modern English Literature)”, Diploma of Doctor of Philology from Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia
2008 Associate Professor (Linguistics), diploma awarded by the resolution of the Council of Yerevan State University

Professional experience
2008 – Associate Professor, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology, English Philology Department
2004- 2007 Assistant Professor, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology, English Philology Department
1998– 2004 Lecturer, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology, English Philology Department
1991-1996 Post-Graduate student at the Faculty of Romance-Germanic Philology, at Yerevan State University

Academic courses
Stylistics, Text Interpretation, Theory of Translation

Scale of professional interests
Stylistics, Text Interpretation, Psycholinguistics

Languages
Armenian, Russian, English (excellent), German (fairly good)

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
Armenian Association for the Study of English (Member Association of the European
Society for the Study of English (ESSE))

Armine I. Matevosyan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English Philology
 
 

Book

Ս. Ք. Գասպարյան, Ա. Ի. Մաթևոսյան

Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկնաբանություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 230 էջ

Ա. Ի. Մաթևոսյան, Ս. Ք. Գասպարյան

Անգլերենի ոճական գործառությունը | Ուս. ձեռնարկ: Լեզվական հորիզոն: 2016թ․, 168 էջ |

Արմինե Մաթևոսյան, Լուիզա Գասպարյան

Նշանագիտական ընթերցումներ | Ուս. ձեռնարկ: 2015թ․, 185 էջ |

A. Matevosyan

Hermeneutics as an Overall Method of Analysis of Verbal Art | Astghik N19 Yerevan 2008, pp. 177-182

A. Matevosyan, S. Q. Gasparyan

English Style In Action | Manual, Lusakn, Yerevan 2008, 158p.
1   2  |  See all
 

Article

Matevosyan A., Azizyan L., Vanesyan H.

Legal English: Lexical And Syntactic Features | Foreign Languages for Special Purposes, 2019, 7(16), 106-118 էջ

Armine Matevosyan, Lilya Kondyan

Editorials: Structural Features | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1 (26), 24-32 էջ

Արմինե Մաթևոսյան, Անի Տեր-Պետրոսյան

Խորհրդանիշ-կերպարների հերմենևտիկ քննությունը Թոլքինի Ֆենթըզի ստեղծագործություններում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 1 (22), էջ 227-233 |

Armine Matevosyan, Dalalyan Manana

Armenian Culture from the Semiotic Perspectives | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 133-138 |

Armine Matevosyan, Philip Poladyan

The Problem of Equivalence on Charents's Poems | Աստղիկ: 2015թ․26, 262-275 էջ |
1   2   3   4   5  |  See all