Arsen V. Hovhannisyan

Arsen V. Hovhannisyan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civil Law
 
 

Article

Արսեն Հովհաննիսյան

Հակամրցակցային համաձայնությունների արգելման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 162-175 |

Արսեն Հովհաննիսյան

Վերակազմակերպվող կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց պարտատերե-րի իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (75), Եր., 2017, էջեր 38-47 |

Արսեն Հովհաննիսյան

Իրավաբանական անձի հարկադիր վերակազմակերպման որոշ հիմնախնդիրներ Հա-յաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջեր 147-171 |

Վահրամ Ավետիսյան, Արսեն Հովհաննիսյան

Միացման ձևով վերակազմակերպվող բանկի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր | Դատական իշխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 2017, էջ 60-67 |

Արսեն Հովհաննիսյան

Քաղաքացիական և վարչական պատասխանատվության իրավահաջորդությունը կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման արդյունքում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 132-146 |
1   2  |  See all