Arshak L. Vardanyan
Biography
Education
1974-1975 Faculty of Physics Yerevan State University
1975-1979 Faculty of RadioPhysics Yerevan State University
1981-1984 Post Graduate Studies, Faculty of Physics, Yerevan State University
1990 PhD (Candidate of Phys. Math. Sciences), Institute of Radiophysics and Electronics, National Academy of Sciences of Armenia
Thesis: “Investigation of kinetic characteristics of two-dimensional quasiparticles in semiconductor structures” (ФМ № 039725)
2013 Doctor of Phys. Math. Sciences, Yerevan State University
Thesis: “Theoretical investigation of peculiarities of electron-phonon interaction in semiconductor nanostructures” (Բ № 00952)

Title
2015 Professor, Chair of Solid State Physics, Dept. of Physics, Yerevan State University (Պ № 01018)

Employment
2018-present Head of the Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2015-present Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2022-present Leading Researcher, Research Laboratory of Solid State Physics, YSU
2020-2022 Senior Researcher, Research Laboratory of Solid State Physics, YSU
2021-present Supervisor, Theoretical Research Group on The Control of Hot-Carrier Dynamics in Graphene by External Fields and by Choosing of Polar Substrates. The Improvement and Practical Implementation of the Graphene-Based Hot-Carrier Transistor Model (21AG-1C048)
2018-2020 Supervisor, Theoretical Research Group on Gate Control of Phonon-Mediated Spin Relaxation in Graphene on Various Substrates: The Role of Substrate-Induced Spin-Orbit Interaction (18T-1C247)
2015-217 Supervisor, Theoretical Research Group on Phonon-Mediated Decoherence Control of Spin and Charge States in Single and Double Quantum Dots Embedded in Phonon Cavity (15T-1C363)
2013-2015 Supervisor, Theoretical Research Group on Spin Transitions Induced by Electron-Phonon Interaction and Raman Scattering in Graphene and Silicon Quantum Dots (13-1C196)
2013-2015 Co-Supervisor, Armenian-French Bilateral Research Program “Coupled Plasmon–Phonon Modes and Carrier Kinetics in Single Semiconductor Nanowires” (13IE-038)
1993-2015 Associate Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2004-2009 Senior Researcher, Armenian State Program “Semiconductor Nanoelectronics”
1992-2010 Senior Researcher, Research Group on Theoretical Investigation of Kinetic and Optical Properties of Nanostructures, Yerevan State University
1991-1993 Assistant Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1984-1991 Senior Lab. Instructor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1981-1984 Post Graduate Student, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1979-1981 Laboratory Instructor, Chair of Solid State Physics,Yerevan State University

Specialization: main field
Theory of Solid State and Semiconductor Physics
Electronic properties of semiconductor nanostructures

Current research
Kinetic phenomena in semiconductor nanostructures
Polaronic States in semiconductor nanostructures
Carrier dynamics in semiconductor nanostructures
Electron-Phonon interaction in semiconductor nanostructures

Student teaching
More than thirty years of teaching experience in Faculty of Physics of Yerevan State University.
Quantum Theory of Solids, Kinetic Phenomena in Solids, Optical Properties of Solids, Fundamentals of Solid State Electronics, Quantum Theory of Magnetism, Group Theory in Solid State Physics

Awards
RA Presidential Award for a breakthrough discovery or significant contribution to the area of physics

Academic Honours and Grants
2015 ANSEF (condmatth-3821) “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems” - Principal Investigator
2012 ANSEF (condmatth-2955) “New Phonon-assisted Carrier relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields” - Principal Investigator
2006 ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) “Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots”
2004 ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) “Effect of the Strain Field on the Eectron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”
2003 INTAS (Ref. No: 0175wp) “Electron-Photon Coherent States in Quantum Dot System as a Medium for Quantum Computing” - Principal Investigator

Supervisor
Three dissertations on problems of the solid state and semiconductor theory

vardan@ysu.am

Arshak L. Vardanyan

Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Solid States
 
 

Book

Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան, Մ. Մ. Առաքելյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ

Է. Մ. Ղազարյան, Ա. Լ. Վարդանյան

Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն. Մաս 1 | Երեւանի համալսարան, Երեւան, 128 էջ, 1997թ.
 

Article

A. Vartanian, A. Asatryan, A. Stepanyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan

Effect of spin–orbit coupling on the hot-electron energy relaxation in nanowires | International Journal of Modern Physics B, 2020, Vol. 34, N 32, 2050322 (1-13)

A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, L.A. Vardanyan

Influence of image charges on the impurity-related optical properties of near-surface quantum wells under a transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 113, 115-120 էջ

A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, A.A. Kirakosyan, K.A. Vardanyan

Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ

A. Stepanyan, A. Asatryan, M. Yeranosyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ

Arshak L. Vartanian

Magnetic field control of phononmediated decoherence of spin-based qubit in two-dimensional quantum dot embedded in a suspended slab | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-2
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  See all
 

Thesis

V. Arzumanyan, K. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling effects on the electronic structure of quantum wires under the influence of in-plane magnetic field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 100

K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75
1   2   3  |  See all