Arshak L. Vardanyan
Biography
Education
1974-1975 Faculty of Physics Yerevan State University
1975-1979 Faculty of RadioPhysics Yerevan State University
1981-1984 Post Graduate Studies, Faculty of Physics, Yerevan State University
1990 PhD (Candidate of Phys. Math. Sciences), Institute of Radiophysics and Electronics, National Academy of Sciences of Armenia
Thesis: “Investigation of kinetic characteristics of two-dimensional quasiparticles in semiconductor structures” (ФМ № 039725)
2013 Doctor of Phys. Math. Sciences, Yerevan State University
Thesis: “Theoretical investigation of peculiarities of electron-phonon interaction in semiconductor nanostructures” (Բ № 00952)

Title
2015 Professor, Chair of Solid State Physics, Dept. of Physics, Yerevan State University (Պ № 01018)

Employment
2018-present Head of the Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2015-present Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2022-present Leading Researcher, Research Laboratory of Solid State Physics, YSU
2020-2022 Senior Researcher, Research Laboratory of Solid State Physics, YSU
2021-present Supervisor, Theoretical Research Group on The Control of Hot-Carrier Dynamics in Graphene by External Fields and by Choosing of Polar Substrates. The Improvement and Practical Implementation of the Graphene-Based Hot-Carrier Transistor Model (21AG-1C048)
2018-2020 Supervisor, Theoretical Research Group on Gate Control of Phonon-Mediated Spin Relaxation in Graphene on Various Substrates: The Role of Substrate-Induced Spin-Orbit Interaction (18T-1C247)
2015-217 Supervisor, Theoretical Research Group on Phonon-Mediated Decoherence Control of Spin and Charge States in Single and Double Quantum Dots Embedded in Phonon Cavity (15T-1C363)
2013-2015 Supervisor, Theoretical Research Group on Spin Transitions Induced by Electron-Phonon Interaction and Raman Scattering in Graphene and Silicon Quantum Dots (13-1C196)
2013-2015 Co-Supervisor, Armenian-French Bilateral Research Program “Coupled Plasmon–Phonon Modes and Carrier Kinetics in Single Semiconductor Nanowires” (13IE-038)
1993-2015 Associate Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2004-2009 Senior Researcher, Armenian State Program “Semiconductor Nanoelectronics”
1992-2010 Senior Researcher, Research Group on Theoretical Investigation of Kinetic and Optical Properties of Nanostructures, Yerevan State University
1991-1993 Assistant Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1984-1991 Senior Lab. Instructor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1981-1984 Post Graduate Student, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1979-1981 Laboratory Instructor, Chair of Solid State Physics,Yerevan State University

Specialization: main field
Theory of Solid State and Semiconductor Physics
Electronic properties of semiconductor nanostructures

Current research
Kinetic phenomena in semiconductor nanostructures
Polaronic States in semiconductor nanostructures
Carrier dynamics in semiconductor nanostructures
Electron-Phonon interaction in semiconductor nanostructures

Student teaching
More than thirty years of teaching experience in Faculty of Physics of Yerevan State University.
Quantum Theory of Solids, Kinetic Phenomena in Solids, Optical Properties of Solids, Fundamentals of Solid State Electronics, Quantum Theory of Magnetism, Group Theory in Solid State Physics

Awards
RA Presidential Award for a breakthrough discovery or significant contribution to the area of physics

Academic Honours and Grants
2015 ANSEF (condmatth-3821) “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems” - Principal Investigator
2012 ANSEF (condmatth-2955) “New Phonon-assisted Carrier relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields” - Principal Investigator
2006 ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) “Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots”
2004 ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) “Effect of the Strain Field on the Eectron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”
2003 INTAS (Ref. No: 0175wp) “Electron-Photon Coherent States in Quantum Dot System as a Medium for Quantum Computing” - Principal Investigator

Supervisor
Three dissertations on problems of the solid state and semiconductor theory

vardan@ysu.am

Arshak L. Vardanyan

Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Solid States
 
 

Book

Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան, Մ. Մ. Առաքելյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ

Է. Մ. Ղազարյան, Ա. Լ. Վարդանյան

Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն. Մաս 1 | Երեւանի համալսարան, Երեւան, 128 էջ, 1997թ.
 

Article

A. Vartanian, A. Asatryan, A. Stepanyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan

Effect of spin–orbit coupling on the hot-electron energy relaxation in nanowires | International Journal of Modern Physics B, 2020, Vol. 34, N 32, 2050322 (1-13)

A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, L.A. Vardanyan

Influence of image charges on the impurity-related optical properties of near-surface quantum wells under a transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 113, 115-120 էջ

A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, A.A. Kirakosyan, K.A. Vardanyan

Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ

A. Stepanyan, A. Asatryan, M. Yeranosyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ

Arshak L. Vartanian

Magnetic field control of phononmediated decoherence of spin-based qubit in two-dimensional quantum dot embedded in a suspended slab | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-2

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan

Polaron and dielectric mismatch effects on impurity-related optical absorption and refractive index changes in a spherical quantum dot | Superlattices and Microstructures, 2018, 113, 442-458 pp.

A. Vartanian, A. Asatryan, L. Vardanyan

Impurity-Bound Polaronic States in ZnSe Quantum Dots Under Electric Field: Image Charge Effect | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2018, Vol. 47, Issue 8, 4303-4307 pp.

A. L. Vartanian, L. A. Vardanyan

Effect of Rashba spin-orbit coupling on polaron properties in CdSe nanowire under electric field | Superlattices and Microstructures, 2018, 119, 224-228 pp.

A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan, K. A. Vardanyan

Spin relaxation mediated by spin-orbit and acoustic phonon interactions in a single-electron two-dimensional quantum dot | Superlattices and Microstructures, 2018, 122, 548-556 pp. |

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficients and refractive index changes in a spherical quantum dot | Superlattices and Microstructures. 2017, 103, pp. 205-212

A. Stepanyan, M. Yeranosyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

Energy-loss rate of hot electrons due to confined acoustic phonon modes in a semiconductor quantum wire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter. 2017, 519, pp. 102-107

Arshak Vartanian, Albert Kirakosyan, Karen Vardanyan

Frohlich polaron in nanowire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit couplings | Superlattices and Microstructures. 2017, 109, pp. 655-661 |

K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

One-dimensional fröhlich polaron with spin-orbit coupling | Вестник Российско-Армянского Университета: Физико-математические и естественные науки. 2017, 1, стр. 41-46 |

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Mkhitaryan, S. S. Avetisyan, A. A. Kirakosyan

Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127 |

L. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot | Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.

A. L. Asatryan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan, L. A. Vardanyan

Electric field and image charge effects on impurity-bound polarons in a CdS colloidal quantum dot embedded in organic matrices | Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 503, 70-74 pp.

Yeranosyan M. A., Vartanian A. L., Vardanyan K. A.

Influence of spin-orbit interactions on the polaron properties in wurtzite semiconductor quantum well | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 75, pp. 330-335 (2016). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L., Vardanyan L. A.

Influence of the image charge effect on the hydrogen-like impurity-bound polaron in a spherical quantum dot in the presence of an electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 75, pp. 174-180 (2016). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L., Vardanyan K. A., Mughnetsyan V. N., Kirakosyan A. A.

Electron capture processes in quantum dots due to one-and two-phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement | Journal of Physics: Conference Series, Volume 647, Issue 1, article id. 012017, 4pp. (2015). dx.doi.org

Yeranosyan M. A., Vartanian A. L., Shahbandari A., Kirakosyan A. A.

Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields | Physica B: Physics of Condensed Matter, Volume 456, pp. 365-370 (2015). dx.doi.org/10.1016

Vardanyan K. A., Vartanian A. L., Kirakosyan A. A.

Effect of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS Quantum Dots | Journal of Electronic Materials, Volume 44, pp. 2779-2785 (2015). dx.doi.org/10.1007

Vardanyan K. A., Vartanian A. L., Mughnetsyan V. N., Dvurechenskii A. V., Kirakosyan A. A.

Effect of phonon confinement on one- and two-polar optical phonon capture processes in quantum dots | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 66, pp. 268-274 (2015) dx.doi.org/10.1016

A. L. Asatryan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan

The influence of electric field on the quasi-confined and interface polaron basic parameters in a wurtzite nitride quantum wire | Journal of Physics: Conference Series 647, 012048, 4 pp. (2015). dx.doi.org

A. L. Asatryan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian

The influence of electric field on the interface polaron properties in a wurtzite nitride nanowire | Superlattices and Microstructures 77, 286-294 (2015). dx.doi.org/10.1016

K. A.Vardanyan, A. L. Asatryan, A. L. Vartanian

Polaronic effects due to quasi-confined optical phonons in wurtzite nitride nanowire in the presence of an electric field | Superlattices and Microstructures 83, 588-594 (2015). dx.doi.org/10.1016

A. L. Vartanian, K. A. Vardanyan, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Electron capture processes in quantum dots due to one‐and two‐phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement | Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012017, 4 pp.

K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. G. Stepanyan, A. A. Kirakosyan

Confined acoustic phonon-mediated spin relaxation in a twodimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field | Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012043, 4 pp.

A.L. Vartanian, V.N. Mughnetsyan, K.A. Vardanyan, A.V. Dvurechenskii, A.A. Kirakosyan

Influence of optical phonon confinement on two-phonon capture process in quantum dots ( Քվանտային կետերում օպտիկական ֆոնոնների սահմանափակման ազդեցությունը երկֆոնոնային կալանման պրոցեսների վրա ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 50-53 |

M.A. Yeranosyan, A. Shahbandari, A.L. Vartanian

The effect of phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in double quantum rings in the perpendicular electric and magnetic fields | Advanced Materials Research Vol. 829 , 795-799 (2014)

A. Shahbandari, M.A. Yeranosyan, A.L. Vartanian

Polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic field | Superlattersand Microstructures 57, 85–94 (2013). dx.doi.org/10.1016

K.A. Vardanyan , A.L. Vartanian, A.A. Kirakosyan

Two-dimensional Fröhlich polaron with Rashba and Dresselhaus spin-prbit coupling | Eur. Phys. J. B., 85, 367, 5 p., 2012. dx.doi.org/10.1140

A.L.Vartanian, Abbas Shahbandari, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the perpendicular electric and magnetic fields | Journal of Physics: Conference Series, Volume 350, Issue 1, pp. 012021 (2012)

A.L.Vartanian, Abbas Shahbandari, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The polar optical phonon confinement effect on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires under applied electric and magnetic fields | Journal of Low Temperature Physics, 165, p. 101-113, 2011. dx.doi.org/10.1007

A.L.Vartanian, M.A. Yeranosyan, K.A. Vardanyan, A.A. Kirakosyan

Polaron effects on the binding energy of a hydrogenic impurity in parabolic quantum wires in perpendicular electric and magnetic fields | Superlattices and Microstructures, Volume 49, Issue 4, p. 382-389 (2011). dx.doi.org/10.1016

A. L. Vartanian

Confined and interface polarons in cylindrical nanowires in an electric field (Սահմանափակ և միջմակերևութային պոլարոնները գլանային նանոլարերում էլեկտրական դաշտում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #2, էջ 55–62 |

Vartanian A. L.

Electron capture and intra-band relaxation by means of Auger processes in colloidal semiconductor nanocrystals | Physica B: Physics of Condensed Matter, Volume 406, Issue 3, p. 331-334 (2011). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L

Confined and interface polarons in cylindrical nanowires in an electric field | European Physical Journal B Volume 83, Issue 4, p. 481-486 (2011). dx.doi.org/10.1140

Vartanian A.L., Ghouchani A.Sh., Yeranosyan M.A., Kirakosyan A.A.

Impurity bound polaron in a nanowire under electric and magnetic fields: Effect of phonon confinement | Proc. 8th Int. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, Yerevan, July 1-3, p.159-162 (2011)

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

Electron-phonon effect on the ground-state binding energy of hydrogenic impurity in parabolic quantum-well wire in presence of an electric and magnetic fields | 18th Int. Symposium :Nanostructures: Physics and Technology", QWQD.16p, pp.116-117, St. Petersburg, Russia, June 21-26, 2010

A.L.Vartanian, A.L.Asatryan, K.A.Vardanyan, A.A.Kirakosyan

Quantum capture of electrons and intra-dot relaxation by means of Auger processes in quantum dots | Physica E, Volume 42, Issue 4, p. 878-880 (2010). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L.

The polaron properties in GaAs and CdSe quantum-well wires under an applied electric field | Physica Status Solidi (B), vol. 246, issue 10, pp. 2279-2286 (2009). dx.doi.org/10.1002

Vartanian, A. L., A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

Hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in InGaAs quantum wire | Physica Status Solidi (B), vol. 245, issue 5, pp. 963-966 (2008). dx.doi.org/10.1002

А. Л. Вартанян, Э.М.Казарян,

Влияние электрического поля на собственную энергию и эффективную массу полярона в полупроводниковой квантовой проволоке (Էլեկտրական դաշտի ազդեցությունը քվանտային լարում պոլարոնի սեփական էներգիայի և արդյունարար զանգվածի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 49-52 (ռուսերեն)49-52 |

A. L.Vartanian, L. A. Vartanian, E. M. Kazaryan

Effect of electric and magnetic fields on the binding energy of a Coulomb impurity bound polaron in a cylindrical quantum dot | Physica Status Solidi (B), vol. 245, issue 1, pp. 123-131 (2008). dx.doi.org/10.1002

A. L. Vartanian, L. A.Vartanian, E.M.Kazaryan

Effect of electric and magnetic fields on the binding energy of the Coulomb impurity bound polaron in a quantum dot | Physica E, v. 40, iss. 5, p. 1513-1516 (2008). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L., Asatryan A. L., Kirakosyan A. A.

Hot-electron energy-loss rate via PO-phonon scattering in CdZnSe/ZnSe quantum wire | Physica B, Volume 389, Issue 2, p. 258-262 (2007). dx.doi.org/10.1016

A. L. Vartanian, L. A. Vardanyan, E. M. Kazaryan

Hydrogenic impurity bound polaron in a cylindrical quantum dot in an electric field | Physics Letters A, Volume 360, Issue 4-5, p. 649-654 (2007). dx.doi.org/10.1016

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan

Exciton-phonon Interaction in GaAs¬/AlAs and CdSe/ZnCdSe Quantum wires | Proc. of Conf. on Laser Physics -2006, pp. 40-43, Ashtarak, Armenia (2007)

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosian, A. A. Kirakosyan

Polaronic shift of the Wannier-Mott exciton binding energy in a quantum wire with allowance for the phonon confinement effect | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), vol. 42, issue 6, pp. 230-234 (2007). dx.doi.org/10.3103

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A.Kirakosyan

Electron phonon effect on the ground state binding energy of hidrogenic impurity in quantum-well wires in presence of an electric field | Physica B, Volume 390, Issue 1-2, p. 256-262 (2007). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L.

Polar-Optical Phonon-Limited Electron Mobility in Quantum Wires | International Journal of Modern Physics B, Volume 20, Issue 21, pp. 3015-3025 (2006). dx.doi.org/10.1142

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan

Exciton-phonon Interaction in Cylindrical Quantum wire: Effect of phonon Confinement on Exciton binding energy | Int. Conf. “New Tech. for develop. of heterosemiconductors for device applications”, Yerevan, Armenia, pp75-76 (2006)

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A.Kirakosyan

The binding energy of a hidrogenic impurity in quantum-well wires in an electric field:The effective mass mismatch effect | Proc. of Conf. on Laser Physics-2005, pp. 73-76, Ashtarak, Armenia (2006)

Vartanian A. L.

Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires | Physica Status Solidi (B), vol. 242, Issue 7, pp.1482-1490 (2005). dx.doi.org/10.1002

Vartanian A. L., Asatryan A. L., Kirakosyan A. A.

The energy-loss rate via polar-optical phonon scattering in quantum wires | Physica E, v. 28, iss. 4, p. 545-551 (2005). dx.doi.org/10.1016

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The polaronic shift of the ground state binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field | Proc. of Conf. on Laser Physics-2004, pp. 68-71, Ashtarak, Armenia (2005).

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan

Effect of applied electric field of the bound polaron energy spectrum in quantum-well wires | Proc. V Int. Conf. “Semiconductor Micro and nanoelectronics”, Agveran, 157-160 (2005)

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The polaron effect on the binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field | Physica E, v. 27, iss. 4, p. 447-456 (2005). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L., Asatryan A. L., Kirakosyan A. A.

Electron interaction with confined and interface polar optical phonons and electron mobility in quantum wires | Physica E, Volume 16, Issue 2, p. 230-236 (2003). dx.doi.org/10.1016

Vartanian A. L., Asatryan A. L., Kirakosyan A. A.

The polaronic shift of exciton binding energy in quantum dots with a degenerate valence band | J. Phys.: Condens. Matter, Volume 14, Issue 48, pp. 13357-13365 (2002). iopscience.iop.org

Vartanian A. L., Asatrian A. L.

Confined and Interface Phonon-Induced Shift in Shallow Donor Binding Energy of Quantum Wires | Physica Status Solidi (B), vol. 210, issue 2, pp. 711-715 (1998). dx.doi.org/10.1002

Asatrian A. L., Vartanian A. L., Kirakosian A. A.

Mobility Calculation of Quasi-Two-Dimensional Electron Gas by the Energy Loss Method | Physica Status Solidi (B), vol. 203, Issue 1, pp.169-178 (1997). Phys. Stat. Sol. B 203, 169-178 (1997). dx.doi.org/10.1002

A. L. Asatrian, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosian

Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 2. Scattering on surface roughnesses and alloy disorder of quantum well | J. Contemp. Phys. 30, No.4, 149-155 (1995)

A. L. Asatrian, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosian

Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 1. Scattering on charged impurities | J. Contemp. Phys. 29, No.3, 101-109 (1994)

Vartanian A. L., Kirakosian A. A.

Calculation of the charge carrier mobility of a size quantized semiconductor film by the energy-loss method | Physica Status Solidi (B), vol. 133, issue 1, pp. 389-394 (1986). dx.doi.org/10.1002
 

Thesis

V. Arzumanyan, K. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling effects on the electronic structure of quantum wires under the influence of in-plane magnetic field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 100

K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75

M. A. Yeranosyan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan

Spin-orbit interaction enhanced polaron effect in wurtzite semiconductor quantum well | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, 45-47 pp.

A. L. Vartanian, K. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

Spin Relaxation in the Presence of Spin-Orbit Interactions in Single Electron Quantum Dots Embedded in a Suspended Phonon Cavity | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 49-50

Arshak Vartanian, Karen Vardanyan, Armen Stepanyan, Albert Kirakosyan

Dilatational and flexural acoustic-phonon mediated spin relaxation in a two-dimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field | 3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 134

Lyudvig Vardanyan, Arshak Vartanian, Anna Asatryan

Impurity-bound polaronic states under an external electric field in quantum dots: Image charge effect | 3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 119

Vartanian A., Vardanyan K., Kirakosyan A.

Influence of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS/H2O Quantum Dots | 17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials, 2015, p. 243

M. A. Yeranosyan, A. L. Vartanian, A. G. Shahbandari, A.A. Kirakosyan

Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields | EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 94 (2013)

M. A. Yeranosyan, A. G. Shahbandari, A. L. Vartanian

The polaron effects on the binding energy of hydrogenic impurity with finite confining potential quantum wires in electric and magnetic fields | EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 21 (2013)

Vartanian A.L., Shahbandari A., Ghouchani A., Yeranosyan M.A., Kirakosyan A.A.

The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the presence of external fields | Book of Abstracts of the Int. Symposium “Optics and its Applications”, Yerevan, September 5-9, p.114 (2011)

A.L.Vartanian, M.A.Yeranosyan

The polaronic shift of the exciton binding energy in quantum well wires | Proc. of Conference on Solid state physics (2007)