Arshak L. Vardanyan
Biography
Born: 2 March, 1957, Poqr Khanchali (Patara Khanchali), Samtskhe-Javakheti, Republic of Georgia
Citizenship: Republic of Armenia
Nationality: Armenian
Marital Status: Married. Three children

Education
1974 - 1975: Dept. of Physics Yerevan State University,
1975 - 1979: Dept. of RadioPhysics Yerevan State University
1981 - 1984: Post Graduate Studies, Dept. of Physics, Yerevan State University
1990: Ph.D (Candidate of Phys. Math. Sciences), Institute of
Radiophysics and Electronics, National Academy of Sciences of Armenia
Thesis: “Investigation of kinetic characteristics of two-dimensional quasiparticles in semiconductor structures”
2013: Doctor of Phys. Math. Sciences, Yerevan State University
Thesis: “Theoretical investigation of peculiarities of electron-phonon interaction in semiconductor nanostructures”

Title
Professor, Chair of Solid State Physics, Dept. of Physics, Yerevan State University

Employment
2016 - present: Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2015 - present: Supervisor, Theoretical Research Group on Phonon-Mediated Decoherence Control of Spin and Charge States in Single and Double Quantum Dots Embedded in Phonon Cavity, Yerevan State University
1993 - 2016: Associate Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2013 - 2015: Supervisor, Theoretical Research Group on Spin Transitions Induced by Electron-Phonon Interaction and Raman Scattering in Graphene and Silicon Quantum Dots, Yerevan State University.
2004 - 2009: Senior Researcher, Armenian State Program “Semiconductor Nanoelectronics”.
1992 - 2010: Senior Researcher, Research Group on Theoretical Investigation of Kinetic and Optical Properties of Nanostructures, Yerevan State University.
1991 - 1993: Assistant Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1984 - 1991: Senior Instructor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1981 - 1984: Post Graduate Student, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
1979 - 1981: Lab. Instructor, Chair of Solid State Physics,Yerevan State University

Specialization: main field
Theory of Solid State and Semiconductor Physics,
Electronic properties of semiconductor nanostructures

Current research
Kinetic phenomena in semiconductor nanostructures,
Polaronic States in semiconductor nanostructures,
Carrier dynamics in semiconductor nanostructures,
Electron-Phonon interaction in semiconductor nanostructures

Student teaching
More than twenty five years of teaching experience in Department of Physics of Yerevan State University.
Quantum Theory of Solids, Kinetic phenomena in Solids, Optical Properties of Solids, Fundamentals of Solid State Electronics, Quantum theory of magnetism, Theory Group in Solid State Physics

Awards:
RA Presidential Award for a breakthrough discovery or significant contribution to the area of physics

Academic Honours, Awards and Grants
2015, ANSEF (condmatth-3821) « Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems» - Principal Investigator
2012, ANSEF (condmatth-2955) «New Phonon-assisted Carrier relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields» - Principal Investigator
2006, ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) «Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots»
2004, ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) «Effect of the Strain Field on the Eectron- Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots»
2003, INTAS (Ref. No: 0175wp) “Electron-Photon Coherent States in Quantum Dot System as a Medium for Quantum Computing” - Principal Investigator.

Supervisory
Three dissertations on problems of the solid state and semiconductor theory

Conferences
Participation in International, all Soviet, Republican and many other scientific conferences and symposia on solid state and semiconductor physics.

Scientific Publications
Coauthor of the book "Quantum theory of Solid" (part I) for university students and graduate students (in Armenian).

vardan@ysu.am

Arshak L. Vardanyan

Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Solid States
 
 

Book

Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան, Մ. Մ. Առաքելյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ

Է. Մ. Ղազարյան, Ա. Լ. Վարդանյան

Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն. Մաս 1 | Երեւանի համալսարան, Երեւան, 128 էջ, 1997թ.
 

Article

Arshak Vartanian, Albert Kirakosyan, Karen Vardanyan

Frohlich polaron in nanowire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit couplings | Superlattices and Microstructures. 2017, 109, pp. 655-661 |

K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

One-dimensional fröhlich polaron with spin-orbit coupling | Вестник Российско-Армянского Университета: Физико-математические и естественные науки. 2017, 1, стр. 41-46 |

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Mkhitaryan, S. S. Avetisyan, A. A. Kirakosyan

Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127 |

L. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot | Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.

A. L. Asatryan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan, L. A. Vardanyan

Electric field and image charge effects on impurity-bound polarons in a CdS colloidal quantum dot embedded in organic matrices | Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 503, 70-74 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   13  |  See all
 

Thesis

V. Arzumanyan, K. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling effects on the electronic structure of quantum wires under the influence of in-plane magnetic field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 100

K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75
1   2   3  |  See all