Arthur A. Kirakossian
Biography
Education
1973 - 1978: Graduated in Physics, Yerevan State University, Yerevan, Armenia

Academic degree
2013 Yerevan State University, Ph.D in Engineering

Professional experience
1978 - 2001: Production Association “Pozistor” Abovian, Armenia ,
2001 up to present: Department of Optics, Faculty of Physics, Yerevan State University,
Yerevan, Armenia

Academic courses
Optical holography, Experimental quantum electronics, Optics of ultrashort pulses

Scale of professional interests
Optical holography, Optics of ultrashort pulses, Nonlinear fiber optics, Measurement of ultrashort laser pulses

Participation in grant projects
2001: ANSEF № PS 28 - 00 Non - Linear Optic Process of Fourier Transformation
2004 - 2009: NATO - Science for Peace № 978027, Ultrafast optical oscilloscope
2009 - 2011: CNRS (France) - SCS (Armenia) № IE007 Similariton for ultrafast optical signal synthesis and measurement: application to CARS fibered and to high resolution optical oscilloscope

Languages
Armenian, Russian, English

arthkir@ysu.am

Arthur A. Kirakossian

Assistant | Faculty of Physics - Chair of Optics
 
 

Book

Ա. Ա. Կուտուզյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան, Levon Kh. Mouradian

Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
 

Article

A. S. Zeytunyan, A. A. Kirakosyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Temporal dark solitons in Spectral Compressor | Proc. “Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, pp. 201-204. (2007)

M. A. Kalashyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, K. A. Palanjyan, A. A. Kirakosyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Alternative dispersive delay line for synthesis of femtosecond pulses | "Proc. “Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, pp. 189-192 (2007)

Т. Г. Мансурян, Г. Л. Есаян, К. А. Паланджян, А. С. Зейтунян, М. А. Калашян, А. А. Киракосян, Л. Х. Мурадян

Применение субпараболических импульсов для характеризации УКИ с помощью спектральной интерферометрии | Сб. трудов "Лазерная физика-2006", изд. "Гитутюн" НАН РА, с. 197-200 (2007)

Mansuryan T. G., Yesayan G. L., Palanjyan K. H., Zeytunyan A. S., Kalashyan M. A., Kirakosyan A. A., Mouradian L. Kh.

Applications of sub-parabolic pulses for characterization of ultrashort pulses by using of spectral interferometry | Proceedings of "Laser Physics-2006", ed. "Gitutyun" NAS RA, p. 197-200 (2007)

Yesayan G. L., Palanjyan K. H., Mansuryan T. G., Zeytunyan A. S., Kalashyan M. A., Kirakosyan A. A., Mouradian L. Kh.

Sub-parabolic pulses in single-mode fiber without gain | Proceedings of "Laser Physics-2006", ed. "Gitutyun" NAS RA, p. 193-196, 2007
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Patent

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )

Ա. Կիրակոսյան, Տ. Մանսուրյան, Տ. Խաչիկյան, Ա. Մհերյան, Գ. Եսայան, Լ. Մուրադյան

Լազերային գերկարճ իմպուլսների տևողության որոշման եղանակ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2079 A2, G01J 11/00, G01B 9/02, 9 էջ, (2008)

Arthur A. Kirakossian, Aghavni A. Kutuzyan, Garegin L. Yesayan, Levon Kh. Mouradian

Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)
 

Thesis

T. Khachikyan, A. Mheryan, A. A. Kirakosyan, T. G. Mansuryan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, R. Zadoyan, A. V. Apkarian

Diagnosis of Short Pulses via Self-Phase Modulation | OSA, YOS, Book of Abstracts, p. 40-41, 2-7 May, 2007, Ashtarak & Yerevan, Armenia

L. Kh. Mouradian, A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan

Spectral Compressor as a Generator of Dark Solitons | International Conference LASERS’2001, Tucson, Arizona