Arthur A. Kirakossian
Biography
Education
1973 - 1978: Graduated in Physics, Yerevan State University, Yerevan, Armenia

Academic degree
2013 Yerevan State University, Ph.D in Engineering

Professional experience
1978 - 2001: Production Association “Pozistor” Abovian, Armenia ,
2001 up to present: Department of Optics, Faculty of Physics, Yerevan State University,
Yerevan, Armenia

Academic courses
Optical holography, Experimental quantum electronics, Optics of ultrashort pulses

Scale of professional interests
Optical holography, Optics of ultrashort pulses, Nonlinear fiber optics, Measurement of ultrashort laser pulses

Participation in grant projects
2001: ANSEF № PS 28 - 00 Non - Linear Optic Process of Fourier Transformation
2004 - 2009: NATO - Science for Peace № 978027, Ultrafast optical oscilloscope
2009 - 2011: CNRS (France) - SCS (Armenia) № IE007 Similariton for ultrafast optical signal synthesis and measurement: application to CARS fibered and to high resolution optical oscilloscope

Languages
Armenian, Russian, English

arthkir@ysu.am

Arthur A. Kirakossian

Assistant | Faculty of Physics - Chair of Optics
 
 

Book

Ա. Ա. Կուտուզյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան, Levon Kh. Mouradian

Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
 

Article

Алавердян Р. Б., Киракосян А. А., Нерсисян С. Ц., Сантросян Э. А., Чилингарян А. Д.

Наблюдение эффекта светоиндуцированной переориентации нематических жидких кристаллов в поле лазерных импульсов: эффекты связанные с накоплением нелинейности | Изв. НАН РА, физика, 2005, т.40, №6, стр. 460-465

Vartanian A. L., Asatryan A. L., Kirakosyan A. A.

The energy-loss rate via polar-optical phonon scattering in quantum wires | Physica E, v. 28, iss. 4, p. 545-551 (2005). dx.doi.org/10.1016

A. Manaselyan, A. Kirakosyan

Binding energy of hydrogenic impurity in quantum dot with convex bottom in magnetic field | J. Contemp. Phys., 40, 223-229 (2005)

A. Manaselyan, A. Kirakosyan

The binding energy of hydrogen-like impurity in quantum dots with convex bottom in magnetic field | Physica E, 28, 462-470 (2005)

A. Manaselyan, A. A. Kirakosyan

Effect of the dielectric constant mismatch and magnetic field on the binding energy of hydrogenic impurities in spherical quantum dot | Physica E, 22, 825-832 (2004)
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Patent

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )

Ա. Կիրակոսյան, Տ. Մանսուրյան, Տ. Խաչիկյան, Ա. Մհերյան, Գ. Եսայան, Լ. Մուրադյան

Լազերային գերկարճ իմպուլսների տևողության որոշման եղանակ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2079 A2, G01J 11/00, G01B 9/02, 9 էջ, (2008)

Arthur A. Kirakossian, Aghavni A. Kutuzyan, Garegin L. Yesayan, Levon Kh. Mouradian

Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)
 

Thesis

T. Khachikyan, A. Mheryan, A. A. Kirakosyan, T. G. Mansuryan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, R. Zadoyan, A. V. Apkarian

Diagnosis of Short Pulses via Self-Phase Modulation | OSA, YOS, Book of Abstracts, p. 40-41, 2-7 May, 2007, Ashtarak & Yerevan, Armenia

L. Kh. Mouradian, A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan

Spectral Compressor as a Generator of Dark Solitons | International Conference LASERS’2001, Tucson, Arizona