Arthur G. Ghazinyan
Biography
Education
2001 - 2003: Yerevan State University, PhD in International Public Law
1999 - 2001: Yerevan State University, Master of Jurisprudence (LLM degree)
1995 - 1999: Yerevan State University, Bachelor’s degree in Law

Academic degree
Candidate of Law, Associate Professor

Topic of the PhD thesis
Defended PhD dissertation ““The role of European Judicial Bodies in Human Rights Protection: Legal Comparative Study of Luxembourg-Strasbourg Case Law

Scope of Scientific Research
European law, European Institutional system, EU Internal market, EU external relation and policy, European judicial protection of human rights

Academic courses
EU Law, EU institutions and Procedures, European judicial protection of human rights

Work Experience
2010 - to present: Centre for European Studies, Regional Masters Programme in Human Rights and Democratization, Project director
2008 Oct.- 2010 Apr: National Assembly of Republic of Armenia, Advisor to the Chairman
2006 - to present: Yerevan State University, Centre for European Studies, Director
2004 - to present: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of European and International law, Lecturer
2004 – 2008: Ministry of Territorial Administration, Republic of Armenia, Advisor to the Minister,
2002 – 2004: Civil Service Council of the Republic of Armenia, Head of External Affairs Department,
2002 - to present: Yerevan State University, Faculty of law, Faculty of International Relations, Lecturer
2004 February – 2004 March: European Law Institute, at Moscow Institute of International Relations (University), Moscow, Russian Federation, Internship
2002: Ministry of Foreign Affairs, RA, Department of Europe

Participation to non-governmental or other institutions
Head YSU CIS Council, Head of the Council
«The European club in Armenia», Co-founder
The international «Global Campus» of human rights and democratization, Co-founder
Bar Association of the Republic of Armenia

Languages
Armenian (native), Russian, English

(+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)

Arthur G. Ghazinyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of European and International Law
 
 

Book

Արթուր Ղազինյան

Եվրոպական Հանձնաժողով. իրավական կարգավիճակի հիմնահարցեր | Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, 2003, 304 էջ

А. Казинян

Правовые основы деятельности суда ЕС в области защиты прав человека и основных свобод | Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2003, էջեր 50-58

Ղազինյան Արթուր

Եվրոպայի ինտեգրացիոն գործընթացները | Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2001, էջեր 117-123
 

Article

Artur Ghazinyan

Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային Եվրոպական միության միանալու իրավական խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 38-49 |

Արթուր Ղազինյան

Վերպետական ինտեգրացիոն միավորումներին անդամակցելու սահմանադրա-իրավական հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 294-307 |

Artur Ghazinyan

Implementation and Measurement Issues for the Preconditions of the Rule of Law in the EU Accession Process | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 449-463 |

Արթուր Ղազինյան

ԵՄ անդամ պետությունների պատասխանատվության առանձնահատկությունները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 190-210

Արթուր Ղազինյան

Եվրոպական միության օրենսդրության կարգավիճակը ԵՄ Սահմանադրության նախագծում | Պետություն և իրավունք, No.2-3, Երևան 2006, էջեր 40-53
1   2  |  See all