Ashot S. Saghyan
Biography
Education
YSU Chemistry Department (student)
A. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, USSR Academy of Sciences (PhD Student)

Academic degree
PhD of Chemistry Science “Synthesis and reactivity of complexes with ions Co(III) and Ni(II) of Schiff`s bases of dehydroaminoacids” A. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, USSR Academy of Sciences 1985;
Doctor of Chemistry Science “Asymmetric synthesis of (R)- and (S)--amino acids via chiral complexes of dehydroalanine with Co3+ and Ni2+ ions” Institute of Organic Chemistry RA NAS 1997

Professional experience
Since 2017: Director of the Institute of the Pharmacy,Yerevan State University ( YSU)
2016 - 2017: Head of the Department of Pharmchemistry and Pharmacognosy, Yerevan State University
2014 - 2016: Head of the Department of Pharmacy, Yerevan State University
1998 - 2014: Head of the Department of Pharmaceutical Chemistry, Yerevan State University
2002 - Chinese People's Republic town Guan Zu (60 days)
1998 - Chinese People's Republic, region Xinjian, town Urumqi (45 days);
1996 - Chinese People's Republic, Province Henan, town Zhenq Zhou (6 months);

Academic courses
Chemistry of natural compounds, Biotechnology, Industry technology of drug, Bioorganic chemistry and Biotechnology

Scale of professional interests
Asymmetric biomimetic synthesis of non proteinogenic amino acids; Synthesis of peptides; Isolation and Purification of bioactive compounds

Participation in grant projects
INTAS (1996);INCO-COPERNICUS (1997 - 2008);RDF Travel (1999); ISTC #A-56 (2000 - 2003); ISTC #A-683 (2002 - 2005);ISTC #2780 (2004 - 2007); ISTC #A-1247 (2006 - 2009);STC #CI-073 (2007 - 2008); ISTC #A-1677 (2009 - 2012). VolkswagenStiftung Az 86 223(2012-2014); 13RF-050 (2013-2015); IZ73Z0_152360/1 Swiss National Science Foundation(SNSF) (2014-2016), 15RF-035 (2015-2017); 15T-1D260, State Committee of Science MES RA (2015-2017).

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Ambassador of European federation “Science and Technology of Food” RA; President of public organization “Biotechnological Armenian Association” RA; Depute director of public organization “Chemical Armenian Association” RA; Member of specialized council 010 and 018 Supreme Certifying Commission RA; Editor-in-chief of “Chemical Journal of Armenia”

Awards received
European “Descartes Prize” (2001), Government “Award of Friendship” of the Chinese People’s Republic (2002), President's prize of RA (2004), President's prize of RA (2011), Honored Scientist of RA (2013); State prize (2015).

Ashot S. Saghyan

Doctor of Chemistry, Professor, Academican of NAS RA | Institute of Pharmacy - Chair of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy
 
 

Book

Ashot S. Saghyan, Peter Lange

Asymmetric synthesis of non-proteinogenic amino acids | ISBN: 978-3-527-34041-5; 2016, Wiley-VCH, 2016, 376 page

Ա. Ս. Աաղյան

Ամմինաթթուների, պեպտիդների և սպիտակուցների քիմիա | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2015, 452 էջ

Սաղյան Ա. Ս.

Ամինաթթուների, պեպտիդների և սպիտակուցների քիմիա | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015, 452 էջ

Ashot S. Saghyan

Կենսատեխնոլոգիա | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, 412 էջ

Сагиян А. С.

Энантиомерно чистые небелковые аминокислоты: способы получения | Монография, Москва, Издательство «Наука, 2010, 341 с.
1   2  |  See all
 

Article

Ashot S. Saghyan, , , , , , , ,

The Elaboration of a General Approach to the Asymmetric Synthesis of 1,4-Substituted 1,2,3-Triazole Containing Amino Acids via Ni(II) Complexes | ChemistrySelect. 2018, 3, 3107– 3110 pp.

Саакян Л. Ю., Симонян Г. М., Симонян Р. М., Симонян М. А., Секоян Э. С., Сагян А. С.

Сравнительное изучение антиоксидантной активности β-гетероциклически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты и некоторых эндогенных антиоксидантов | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, N1(118), էջ 3-6 |

А. С. Сагян, З. З. Мардиян, А. Ф Мкртчян, А. О. Цатурян

Синтез энантиомерно обогащенной (s)-2-амино-5-(4-фторфенил)пент-4-еновой кислоты и ее α-аллилзамещенного аналога | Химический Журнал Армении. 2018, 71, стр. 107-116

Mkrtchyan Anna F., Saghyan Ashot S., Mardiyan Zorayr Z., Parpart Silvio, Ehlers Peter, Petrosyan Andranik, Langer Peter

Synthesis of Optically Pure (S,E)-2-Amino-5-arylpent-4-enoic Acids by Heck Reactions of Nickel Complexes | Synlett, 2018, 29, A-F pp.

Svetlana A. Kuznetsova, Yuri N. Belokon, Ashot S. Saghyan, Michael North, Han Li, Victor I. Maleev, Yan V. Zubavichus, Alexander F. Smol’yakov, Vladimir A. Larionov, Yuri A. Rulev

Self-Assembled Ionic Composites of Negatively Charged Zn(salen) Complexes and Triphenylmethane Derived Polycations as Recyclable Catalysts for the Addition of Carbon Dioxide to Epoxides | ChemCatChem. 2018, online press, 10 p.
1   2   3   4   5   6   7   8   30  |  See all
 

Patent

Ավետիսովա Գ. Ե., Մելքոնյան Լ. Հ., Չախալյան Ա. Խ., Սաղյան Ա. Ս.

L-ալանինի ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր №2691A, 2012

Ա. Սաղյան, Ս. Դադայան, Ա. Պողոսյան

(S)-2-N-(N`-բենզիլպրոլիլ)ամինաբենզոֆենոնի ստացման եղանակ | Արտոնագիր № 2548A: գրանցված է պետական գրանցամատյանում 26.09.2011, 7 էջ

Ա. Սաղյան, Ս. Դադայան, Ա. Գեոլչանյան, Յու. Բելոկոն

Հալոգենտեղակալված քիրալային միացությունները՝(S)-2-N-(N'-բենզիլպրոլիլ)ամինաբենզոֆենոնի ածանցյալները որպես ռեագենտներ ոչ սպիտակուցային -ամինաթթուների ստացման համար և դրանց ստացման եղանակ | Արտոնագիր № 2181 A2, գրանցված է պետական գրանցամատյանում 25.12.2008, 11 էջ
 

Thesis

L. Melkonyan, G. Avetisova , A. Chakhalyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, S. Stepanyan, A. Toplaghaltsyan, A. Saghyan

Biotechnological approaches for obtaining of new complex biopreparation for organic agriculture | 7th Congress of European Microbiologists (FEMS). July 9-13, 2017, Valencia, Spain, 337

L. Yu. Sahakyan, A. S. Saghyan, H. M. Simonyan, S. Gh. Petrosyan, A. F. Mkrtchyan

Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched analog of α-aminobutyric acid containing heterocycle in the side chain radical | IV International Scientific Conference of Young Researchers Biotechnology: Science and Practice, Sept. 28-30, 2017, Yerevan, Armenia, 141

L. Yu. Sahakyan, H. M. Simonyan, S. Gh. Petrosyan, A. F. Mkrtchyan, M. A. Simonyan, A. S. Saghyan, E. S. Sekoyan

Asymmetric synthesis and biological activity of novel heterocycle substituted analogues of α-aminobutyric acid | VIII International Conference Modern Aspects of Rehabilitation In Medicine, 09/2017, Stepanakert, Artsakh, p. 344

H. M. Simonyan, L. Yu. Sahakjan, A. F. Mkrtchyan, S. Gh. Petrosyan, N. N. Baghyan, A. O. Voskanyan, J. N. Saribekyan, A. S. Saghyan

Asymmetric synthesis of potential biologically active new analogs of (S)-alanine containing nitrogenous bases in the side-chain radical | IV International scientific conference of young researcher, Biotechnology: Science and practice. 2017, p. 139

Z. Z. Mardiyan, L. A. Hayriyan, A. F. Mkrtchyan, A. X. Tsaturyan, A. J. Karapetyan, H. V. Adonc, H. M. Simonyan, S. Gh. Petrosyan, L. Yu. Sahakyan, A. S. Saghyan

Synthesis of optically pure (S)-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-2-(prop-2-yn-1-yl)pent-4-yonic acid b y using Sonogashira reaction | V научная конференция армянского химического общества, Актуальные задачи фундаментальной и прикладной химии. 2017, стр. 92
1   2   3   4   5  |  See all