Asya E. Khachatryan
Biography
Education (beginning with IHE)
2007-2008 - University of Barselon; Linguistic faculty (Doctorate)
2006-2008 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Master Course)
2002-2006 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Bachelor’s Degree)

Professional experience
2008 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty; The department of romance philology, professor of Spanish language
2010 - Yerevan State University; The department of International Relation, professor of Spanish language

Languages
Russian, Spanish, English, Catalan (fluent)

Seminars
2006 - Ereván, 31 de Noviembre, “El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana”
2006 - Ereván, 6 de Marzo, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”

International diploms
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Ba´sico)

Asya E. Khachatryan

Lecturer | Faculty of International Relations - Department of Diplomatic Service and Communication
 
 

Article

Ասյա Խաչատրյան

Առածների և ասացվածքների Սերվանտեսյան «խմբագրումները» բնագրում և դրանց հայերեն թարգմանությունները | Հայագիտության հարցեր, 2017, 3 (12), էջ 142-153 |

Ասյա Խաչատրյան

Առածների և ասացվածքների թարգմանության հնարները (Սերվանտեսի ՙԴոն Կիխոտ՚ վեպի հայերեն թարգմանությունների հիման վրա) | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017, 2 (23), էջ 80-94 |

Asya Khachatryan

Առածների ու ասացվածքների բնագրային և հայերեն թարգմանությունների ոճական արժեքը Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտում» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 74-79 |

Ասյա Խաչատրյան

Կենդանիների անուն պարունակող առածների և ասացվածքների թարգմանության որոշ խնդրիրների շուրջ | «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց» հանրապետական գիտաժողովի նյութ, Երևան 2013, էջ 44 - 45 |

Ասյա Խաչատրյան

«Դոն Կիխոտ» վեպում հատուկ անուն պարունակող առածների թարգմանության որոշ հարցեր | «Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 125 - 130 |
1   2  |  See all