Bishob Anushavan Zhamkochyan
Biography
Bishop Anushavan Jamkotchian (baptismal name Anrdanik) was born in Vagharshapat (Etchmiadzin), Armenia in 1971. He received his primary and secondary education at the Vahan Rshtuni School in Vagharshapat.

In 1989 he entered the Gevorkian Theological Seminary at the Mother See of Holy Etchmiadzin. He was ordained to the diaconate in 1993. He graduated in 1994 after the successful defense of his thesis entitled "Movses Jughayetsi’s Collection of Philology".

Following his graduation, he entered the Komitas State Conservatory in Yerevan to continue his education until 1998. Concurrently, he was an instructor of liturgical music at the Gevorkian Seminary.

During his continued education, he was ordained a celibate priest in the Mother See of Holy Etchmiadzin in 1995 by His Grace Bishop Asoghik Aristakesian and given the priestly name of Anushavan.

Following his studies in Yerevan, Father Anushavan continued with his education in Halle, Saxony-Anhalt, Germany, studying church music at the Halle Protestant College which he attended from 1998-2000. In 2000, he entered the Martin Luther University, also in Halle, Saxony-Anhalt, to study German.

In 2001 he successfully defended his thesis entitled "Komitas and the Armenian Church" and received the rank of Archimandrite (Vardapet).

Also in 2001, he was accepted to study in the School of Law at Martin Luther University, where he majored in "Jurisprudence and the Rights of the Church". Following his scholastic work there, he studied "Church Canon Law" at the Rheinische Friedrich-Wilhelms University in Bonn, Germany from 2002 to 2004. In 2004, he completed his studies with the successful defense of his thesis entitled "The Basis of Rights of the Armenian Church from the 4th through 20th Centuries", and became a candidate of Doctoral Sciences.

He returned from Germany to Armenia and on October 20, 2004 His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians appointed him to serve as the dean of St. Gregory the Illuminator Cathedral in Yerevan.

On November 19, 2006 he was consecrated as a Bishop by the Catholicos of All Armenians, His Holiness Karekin II in the Mother Cathedral of Holy Etchmiadzin.

Bishop Anushavan currently serves as the Dean of the Theological Faculty of Yerevan State University, a program run in conjunction with the Mother See of Holy Etchmiadzin. He was appointed to this position in 2005.

Bishob Anushavan Zhamkochyan

Dean | Faculty of Theology
 
 

Book

Bishob Anushavan Zhamkochyan

Հոգևոր-մշակութային կյանքը Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության շրջանում (908-1021) | ԵՊՀ հրատ., 2021, 130 էջ

Տեր Անուշավան եպս Ժամկոչյան

Կոմիտաս վարդապետ | ԵՊՀ հրատ., 2021, 171 էջ

Տեր Անուշավան եպս Ժամկոչյան

Աստվածաշունչը և հայ բանավոր ավանդույթը | ԵՊՀ հրատարակություն:«Աճեմյան մատենաշար», հատ. ԺԵ, 2012թ., 328 էջ |

Տեր Անուշավան եպս Ժամկոչյան

Մովսես Ջուղայեցի Ծաղկանց բուրաստան | ԵՊՀ հրատարակություն: «Աճեմյան մատենաշար», հատ. Ի, 2010թ.

Տեր Անուշավան եպս Ժամկոչյան

Grundzüge des armenisches Kirchenrechts (4.-20. Jahrhundert) Eine historisch theologische Untersuchung | ԵՊՀ հրատարակություն: «Աճեմյան մատենաշար», հատ. ԺԱ, 2010թ
1   2  |  See all
 

Article

Անուշավան եպս․ Ժամկոչյան, Լիլիթ Սիմոնյան

Աստվաշաժնչյան Նեբրովթը և Նեմրութ թագավորը հայ բանահյուսության մեջ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 273-302 էջ

Ժամկոչյան Անուշավան եպ․

Հայոց սովորութային իրավունքի դրսևորումները Զանգեզուրում | Պատմություն և հասարակագիտություն, 2016, 2, 97-110 էջ |