Davit Z. Avetisyan

Davit Z. Avetisyan

 
 

Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դ.Ավետիսյան, Ս. Ավետիսյան, Հ. Ասատրյան, Հ. Ավագյան, Ա. Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) | Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ

Դ. Զ. Ավետիսյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Հ. Ե. Սարգսյան, Վ. Գ. Ենգիբարյան

ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն) | Երևան, «Զանգակ» 2012, 224 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները | Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Հանձնման նպատակով անազատության մեջ պահելու ժամանակահատվածը ազատազրկման ձեվով նշանակված պատժին հաշվակցելը (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 250-253

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի | Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 254-257

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Բացառիկ վերանայման ընդհանուր բնութագիրը, նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքների և հիմնարար խախտման հիմքով բացառիկ վերանայման հարաբերակցությունը միմյանց և բնականոն վերանայման միջև | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 258-262

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 263-267

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 268-275
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  |  See all