Davit Z. Avetisyan

Davit Z. Avetisyan

 
 

Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դ.Ավետիսյան, Ս. Ավետիսյան, Հ. Ասատրյան, Հ. Ավագյան, Ա. Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) | Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ

Դ. Զ. Ավետիսյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Հ. Ե. Սարգսյան, Վ. Գ. Ենգիբարյան

ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն) | Երևան, «Զանգակ» 2012, 224 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները | Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արման Թաթոյան, Աննա Վարդապետյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները | Երևան, «Անտարես», 2012, 162 էջ

Դ. Զ. Ավետիսյան

ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնների մեկնաբանություններ | ՀՀ դատավորների միություն, Եր.-2012, 224 էջ

Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան, Հ. Ղուկասյան, Հ. Ասատրյան, Վ. Ենգիբարյան, Ռ. Մելիքյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1) | Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան, Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան, Ռ. Մելիքյան, Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան

Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն) | Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: ՀՀ օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի հիմնախնդիրները | Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: Իրավական վերլուծություն մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինների համար | Երևան, «Անտարես», 2010, 200 էջ

Վ. Գ. Ենգիբարյան, Դ. Զ. Ավետիսյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Գ. Մ. Խաչատրյան, Ա. Լ. Կուբանյան

ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ | Երևան , Ասողիկ 2007, 80 էջ

Դ. Ավետիսյան

Կալանավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում | Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ

Դ. Զ. Ավետիսյան

Արդարացի դատական քննության իրավունքը (կոնվենցիայի 6-րդ հոդված) | «Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և դրա ներպետական կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով սեմինարի նյութեր, 2006, նոյեմբեր, Երևան

Դ. Ավետիսյան

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հիմնարար մոտեցումները և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները | «Նոյյան տապան» տպագրատուն, Երևան – 2004

Դ. Ավետիսյան

Անձի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները (Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդված) | Վերլուծություն/ Կատարվել է Թրեյնինգ Հայաստանի Մարդու իրավունքների փաստաμանների համար Նիդերլանդների Հելսինկյան կոմիտե, Ինթերայթ, ԲԾԱՀ և ՀՀԻՄ, Երևան, 21-25 հունվարի, 2004 թ., սեմինարի նյութերի հիման վրա
 

Article

Դավիթ Ավետիսյան

Խափանման միջոց կիրառելու հիմնախնդիրները մասնավոր մեղադրանքի գործերով՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | «Պետություն և իրավունք», 2016, թիվ 2(72), էջ 141-158

Դավիթ Ավետիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների կիրառումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պրակտիկայում | Roundtable discussion on the use of precedent to promote human rights, 23-25 June 2016, Dilijan / Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Դ. Զ. Ավետիսյան։ – Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 834-847

Դավիթ Ավետիսյան, Սերժիկ Ավետիսյան

Քրեական գործի վարույթը և (կամ) քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 10-20

Դավիթ Ավետիսյան, Ելիզավետա Դանիելյան

Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 20-26

Դավիթ Ավետիսյան, Տիգրան Ղազարյան

«Կաշառակերություն» և «կաշառք» եզրույթների քրեաիրավական բովանդակության հիմնախնդիրները | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 114-122

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Մարդուն օրգաններ և/կամ հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (կյանքի իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում) | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 122-134

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (առողջության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում) | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 134-142

Դավիթ Ավետիսյան

Ինչ կարգավիճակում է ՀՀ դատավորը | Դատավորի կարգավիճակի մասին տարածաշրջանային համաժողով, Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 807-811

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Պետության՝ կյանքի իրավունքի պաշտպանության պոզիտիվ պարտականության դատավարական կողմը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 276-290

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Արագացված դատաքննությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 291-301

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Դատական վերահսկողությունը բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալուն ուղղված քննչական գործողությունների նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 302-308

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Դատական վերահսկողությունը բնակարանի խուզարկություն քննչական գործողության նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 309-322

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Դատական վերահսկողությունը օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 323-328

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումների և գործողությունների (անգործության) հետագա դատական վերահսկողության քրեադատավարական կառուցակարգերը` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 329-344

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Հետագա դատական վերահսկողության սահմանները | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 345-356

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 357-377

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 378-380

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 381-391

Դավիթ Ավետիսյան

Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 392-400

Դավիթ Ավետիսյան

Հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 401-411

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 412-423

Դավիթ Ավետիսյան

Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 424-429

Դավիթ Ավետիսյան

Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 430-432

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 433-444

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերի ընդհանուր բնութագիրը, դրանց իրավական հետևանքները, այդ հիմքերով կայացվող որոշմանը ներկայացվող պահանջները` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 223-226

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող ռեաբիլիտացիոն հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 227-230

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 231-237

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Անձին մեղադրյալի կարգավիճակ տրված լինելը՝ որպես կալանավորման պայման (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների վերլուծության) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 238-239

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Կալանավորման կամ կալանքի ժամկետի երկարացման օրինականության և հիմնավորվածության դատական ստուգման սահմանները՝ ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 240-242

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Գրավի թույլատրելիության հարցը լուծելու չափորոշիչները ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 243-249

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Հանձնման նպատակով անազատության մեջ պահելու ժամանակահատվածը ազատազրկման ձեվով նշանակված պատժին հաշվակցելը (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների վերլուծություն) | Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 250-253

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի | Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 254-257

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Բացառիկ վերանայման ընդհանուր բնութագիրը, նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքների և հիմնարար խախտման հիմքով բացառիկ վերանայման հարաբերակցությունը միմյանց և բնականոն վերանայման միջև | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 258-262

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 263-267

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 268-275

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Բացառիկ վերանայման կառուցակարգերի հարաբերակցության ընդհանուր բնութագիրը | Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 38-43

Դավիթ Ավետիսյան, Արմեն Հովհաննիսյան

Նոր երեվան եկած և նոր հանգամանքներով բացառիկ վերանայման ինստիտուտի ծագումը և զարգացումը | Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 26-37

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Հետագա դատական վերահսկողության սահմանների առանձին հարցերի վերլուծությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում | Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 102-113

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումների և գործողությունների (անգործության) հետագա դատական վերահսկողության քրեադատավարական կառուցակարգերի վերլուծությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում | Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 84-101

Դավիթ Ավետիսյան, Անի Դանիելյան

Արագացված դատաքննության ինստիտուտի առանձին խնդիրների վերլուծությունը վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում | Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 58-69

Դավիթ Ավետիսյան

Հանցանքի ծանրության աստիճանը` որպես կալանքի կիրառման ինքնուրույն հիմք/ դիտարկելու հիմնախնդիրները | «Դատական իշխանություն», 2015, թիվ 5-6, էջեր 62-69

Դավիթ Ավետիսյան

Կալանավորման պայմանների հետ կապված առանձին հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում և նոր օրենսգրքի նախագծում | «Դատական իշխանություն», 2015, թիվ 8-9, էջեր 88-101

Դավիթ Ավետիսյան

Հիմնավոր կասկածը՝ որպես խափանման միջոցների կիրառման իրավաչափության պայման՝ ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | «Պետություն և իրավունք», թիվ 2(64), 2014, էջեր 35-45

Դավիթ Ավետիսյան

Կալանավորման կիրառման և իրավական կարգավորման հարցերը հայաստանում զարգացած միջնադարում (X-XIII դդ.)` ըստ Մխիթար Գոշի և Սմբատ Սպարապետի Դատաստանագրքերի | «Դատական իշխանություն», 2013, թիվ (5) 166, էջեր 4-9

Դավիթ Ավետիսյան

Կալանավորման կիրառման իրավաչափության հիմնահարցերն՝ ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | «Պետություն և իրավունք», 2013, թիվ 1(59), էջեր 67-83

Դավիթ Ավետիսյան

«Որոգայթ փառացումե (համեմատաիրավական վերլուծություն) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, 2013, 40-56 էջեր

Դավիթ Ավետիսյան

Նոր քրեական օրենսգրքի մշակումը՝ որպես գիտակցված անհրաժեշտություն | «Դատական իշխանություն», 2011, թիվ 7-8, էջեր 2-11

Դավիթ Ավետիսյան

Հանձնման ինստիտուտի միջազգային իրավական և քրեադատավարական առանձնահատկությունները | «Դատական իշխանություն», 2008, թիվ 11, էջեր 2-15

Давид Аветисян

Развитие судебно-правовых реформ и совершенствование правовых институтов в республике армения | «Դատական իշխանություն», 2008, թիվ 11, էջ 2-15

Դավիթ Ավետիսյան

Արդարադատության սկզբունքը և պատիժ նշանակելիս դրա իրականացումը | «Դատական իշխանություն», 2006, թիվ 11-12, էջեր 2-11

Դավիթ Ավետիսյան

Կալանավորման պայմանները | «Դատական իշխանություն», 2005, թիվ 8, էջեր 6-14

Դավիթ Ավետիսյան

Գրավ | «Դատական իշխանություն», 2005, թիվ 7, էջեր 14 -19

Դավիթ Ավետիսյան

Կալանավորվածի խնամքի տակ գտնվող անչափահաս երեխաներին, անաշխատունակ անձանց և նրա գույքը հսկողության հանձնելը | «Դատական իշխանությունե, 2005, թիվ 7, էջ 12-14

Դավիթ Ավետիսյան

Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում և քրեական գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելը | «Օրենք և իրականություն», 2003, թիվ 3-4, էջեր 4-7, 2003, թիվ 5-6, էջեր 15-19

Դավիթ Ավետիսյան

Անմեղության կանխավարկածի առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում | Օրենք և իրականություն, 2003 թ., թիվ 23-24, էջեր 8-12

Դավիթ Ավետիսյան

Մեղադրյալի իրավունքը համարվել անմեղ, քանի դեռ իր մեղավորությունը չի ապացուցվել օրենքին համապատասխան | Դատական իշխանություն, 2003 թ., թիվ 6, էջեր 8-13

Դավիթ Ավետիսյան

Կալանավորում | Օրենք և իրականություն, 2002 թ., թիվ 10, էջեր 14-18

Դավիթ Ավետիսյան

Ձերբակալվածը և նրա պաշտպան ունենալու իրավունքը | Օրենք և իրականություն, 2001 թ., թիվ 22, էջեր 7-9