Emil S. Gevorgyan
Biography
Education
Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysics
(1965-1970), post-graduate student at Department of Biophysics, YSU (1970 - 1973)

Academic degree
1. “Investigation of Hormonal Induction of Cholinesterase”, 1974, Yerevan State University - Degree of Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), awarded in 1974 by the Highest Attestation Commission under Council of Ministers of the USSR;
2. “Protein Induction and Modification by Steroid Hormones: their Interdependency”, 1990, Yerevan State University – Degree of Doctor of Biological Sciences (D.Sci.), awarded in 1991 by the Highest Attestation Commission under Council of Ministers of the USSR.

Professional experience
04/2000 - Present: Dean of the Faculty of Biology of Yerevan State University (YSU)
06/1994 - 04/2000: Head of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU
05/1995 - 06/1995: Visiting Researcher at Paris -7 University, France
09/1992 - 06/1994: Professor of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU
01/1979 - 09/1992: Docent (Assistant Professor) of the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU
09/1987 - 02/1988: Visiting Researcher at the Department of Reproductive Endocrinology, Harbin Medical University, China
09/1977 - 01/1979: Senior Scientific Researcher of the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU
11/1977 - 08/1978: Visiting Scholar, Institute of Biochemistry of Bologna University, Italy
09/1975 - 09/1977: Junior Scientific Researcher of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU.

Academic courses
1. Courses of “General Biophysics”, “Molecular Endocrinology” at the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU;
2. The course of “General Biophysics” at the Department of Biology, Faculty of Biology, YSU;
3. The course of “Mechanisms of Hormone Action” at the Department of Biochemistry, Faculty of Biology, YSU.

Scale of professional interests
Molecular and Cell Biology, Molecular Biophysics, Biochemistry of Hormone Action, Modeling of Enzyme - Substrate Interactions.

Participation in grant projects
1. 09.2002 - 07.2005: ISTC Project A-773;
2. 09.2003 - 09.2005: TEMPUS Joint European Educational Project;
3. 2002, 2004, 2005: OSI Grants for Interactive Courses of General Biology and Ecology for Secondary Schools.
4. 01.2011 - 10.2011: OSI Grant for Developing of Educational Program on Bioinformatics

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (good), Italian (poor).

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
1985 - Present:Scientific Special Council for award of scientific degree (D.Sci and Ph.D.) on Biophysics and Biochemistry of YSU
1994 - Present: Scientific Special Council for award of scientific degree (D.Sci and Ph.D.) on Biochemistry, Molecular and Cellular Biology of the Institute of Biochemistry of Armenian National Academy of Sciences
1994 - 2000: Council of Faculty of Biology, YSU
1995 - Present: Scientific Council of Yerevan State University
1995 - Present:Council of Yerevan State University
1995 - 1996: Commission of Scientific-Technical Development Attached to Prime Minister of Armenia
1997 - 1998: Commission of Scientific-Technical Policy Attached to President of Armenia
1999 - Present: Academician of Armenian Branch of Russian Academy of Natural Sciences
2000 - Present: Council of Faculty of Biology, YSU; Head of the Council
2003 - Present: Large Council of Faculty of Biology; Head of the Council
2002 - 2005: Editorial Board of the Journal “Gitutyun yev Technika” (“Science and Technics”)
2002 - 2007: Expert Commission of “Hayastan” Foundation for Award of President Prize in Science
2003 - 2006: Editorial Board of the Journal “Gitelik” (“Knowledge”)
2003 - 2009: Council of NFSAT Foundation
2005 - Present: Editorial Advisory Council of the Journal “Blood”
2006 - Present: Associate Member of Armenian National Academy of Sciences
2008 - Present: Editor in Chief of the «Journal of Biological Sciences».
2008 - Present: Member of ISTC Armenian Branch Board.
2011 - Present: Member of Expert Commission for Award of Republican Prize in Natural Sciences

Awards received
1999: Honorary Diploma of the Ministry of Education and Science
2007: Golden Medal of Yerevan State University
2009: Honoured Scientist of Armenia
2014: Golden Medal of Yerevan State University

Emil S. Gevorgyan

Dean | Faculty of Biology
Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 2 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Article

I. G. Artsruni, K. S. Matinyan, L. H. Demirkhanyan, M. A. Melnikova-Sharova, A. V. Margaryan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Changes in PARP-1 activity in rat liver and thymocyte nuclei after in vivo administration of cisplatin | Biological journal of Armenia, 2010, v. 62, #1, p.30-35 |

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G.

Changes in content of phospholipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action | Biological Journal of Armenia, 2009,V. 61, N 4. P. 20-25

Gevorgyan A.E., Takgyozyan A.G., Arakelyan V.B., Gevorgyan E.S.

Investigation of two-enzyme reaction chain kinetics with isolated and complex interaction between the enzymes in presence of an incompetitive inhibitor using computational modeling | Electronic journal of natural sciences, Jan2009, vol.2009, Issue 1, pp. 12-16

A.G.Takgyozyan, A.E. Gevorgyan, V.B. Arakelyan, E.S. Gevorgyan

Computational modeling of two-enzyme chain in case of complex interaction between enzymes and in presence of inhibitors | Biological journal of armenia, 2009, v.61 (4), pp.12-19

E.S. Gevorgyan, Zh.V. Yavroyan, N.R. Hakobyan, A.G. Hovhannisyan

Cisplatin action on phospholipid composition in nuclear fraction rat liver cells | Biological journal of armenia, 61(4), 2009, pp. 20-24 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  |  See all
 

Thesis

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei | 45th FEBS congress: Molecules of life: Towars new horizons, 03-08.07.2021, p. 137-138, Slovenia

Zhenya V.Yavroyan, Nune R. Hakobyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Antioxidant Enzyme Catalase Activity of Rat Kidney Cells Nuclear Fraction After the Cisplatin and Estradiol Separate and Joint Action | Albany 2019:The 20th Conversation. Journal of Biomolecilar Structure and Dynamics. 1 p.

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Cisplatin and Estradiol Joint Action on Quantities of Rat Brain Chromatin Phospholipids | Albany 2019:The 20th Conversation. 1 p.

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Modulation of poly(ADPribose) polymerase 1 activity and chromatin condensation in thymocyte and liver nuclei after treatment of rats with tannic acid | The 44th FEBS congress: From molecules to living systems. 2019, P37-003

Anush Asatryan, Irina Artsruni, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

The Influence of Hydrocortizone and Cisplatin Co-Administration to Rats on Chromatin Olygonucleosomal Fragmentation in Liver Nuclei | Albany 2019: 20th Conversation. 2019, p. 18988
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all