Gayane L. Daniyelyan

Gayane L. Daniyelyan

Assistant | Faculty of European Languages and Communication - Second Department of English Language
 
 

Book

Գ. Դանիելյան

Անգլերենի hnչյունաբանական ուսուցումը բանասիրական ֆակուլտետում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Գիտ. աշխ.- ժողով... 2006, N 7, էջ 185-195
 

Article

Դանիելյան Գ.

«Թարգմանչի կեղծ բարեկամների» հետ աշխատանքի ռազմավարությունն անգլերենի հումանիտար դասընթացում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 56 - 64 |

Գ. Դանիելյան

Փոխներթափանցման հոգելեզվաբանական հայեցակարգի կիրառությունը անգլերենի ուսուցման գործընթացում | Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես: 2010, N 2(8) էջ 74-80

Գ. Դանիելյան

Միջմշակութային իրազեկոթւյան զարգացումը բանասիրական կողմնորոշմամբ անգլերենի դասընթացում | Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2009, N 3(6), էջ 39-44

Գ. Դանիելյան

Թարգմանության դերը գեղարվեստական տեքստի վերլուծության ուսուցման գործընթացում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2009, N 10, էջ 228-232

Գ. Դանիելյան

Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները բանասիրական կողմնորոշմամբ դասընթացում | Մանկավարժություն հրատ., 2008թ., էջ 360-367

Գ. Դանիելյան

Հապավումների ուսուցումը բանասիր. կողմնորոշման անգլերենի դասընթացում | Մանկավարժություն, 2007, N 5-6, էջ 78-84

Գ.Դանիելյան

Գենդերային հարցերը և լեզուն | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 185-195

Գ. Դանիելյան

Անգլերեն հատուկ նպատակներով (ESP) դասընթացի խնդիրները բանասիրական ֆակուլտետում | Մանկավարժական միտք, 2006, N 1-2, էջ 163-166

Գ.Դանիելյան

Գենդերային հարցերը և լեզուն | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 41-48

Գ.Դանիելյան

Մշտակիրարկը որպես կապակցելիության գլխավոր միջոց | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 64-70