Gohar M. Iskandaryan
Biography
Education
1993 - 1997: Armenian State Pedagogical University, Department of World History
1994 - 1999: Yerevan Hrachya Acharyan University, Department of International Relations and Translation
1999 - 2003: National Academy of Sciences, Institute of Oriental Studies, Ph.D. studies

Work Experience
2013 - to date: YSU, Department of History, Chair of Culturology
2015 - to date: YSU, Department of Oriental Studies, Chair of Iranian Studies, Associated Prof.
2009 - to date: National Academy of Sciences, RA Department of Diaspora Scientific secretary
2007 - 2009: National Academy of Sciences, RA Department of Foreign Relations Senior Officer
2002 - 2010: Yerevan Hrachya Acharyan University Department of International Relations, Lecturer
1999 - to date: National Academy of Sciences, RA Institute of Oriental Studies, Senior Research Associate

Scientific Degree
Ph.D., Associated Professor

Academic courses taught
Political Islam, Iran in the second half of the 20th century, Cultural processes in the neighbouring countries of Armenia: Turkey, Iran.

Scope of professional interests
Iranian Foreign police 1941 - 1979, Domestic politics of Islamic Republic of Iran, the Iranian nuclear program and the problems around it, Foreign policy of Iran, the dynamics of the relations between the Islamic Republic of Iran and Armenia, Islamic Republic of Iran's policy in the Middle East.

Languages
Armenian, Russian, English, Persian

Social activity
2007 to date: Board member at the School for Young Leaders
2009 - 2012: Member of the Premier's Council on Youth Affairs.

Gohar M. Iskandaryan

Associate Professor | Faculty of Oriental Studies - Chair of Iranian Studies
 
 

Book

Գոհար Իսկանդարյան

Հայաստան-Իրան հարաբերությունները` Հայաստանի անկախության ձեռքբերումից հետո (1991-2014թթ) | Ասմանգուլյան ԱՁ, 2016թ․, 419 էջ
 

Article

Gohar Iskandaryan

The Armenian community in Iran: Issues and emigration | Global Campus Human Rights Journal. 2019, 3, pp. 127-140 |

Gohar Iskandaryan

ԱՄՆ-Իրան քաղաքականության շրջափոխումը 2009-2018 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 30-42 |

Գոհար Իսկանդարյան

Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները և զարգացման հեռանկարները | Ժամանակակից Եվրասիա, 2016թ․, V (1), 21-33 էջ, Հայաստան |

Իսկանդարյան Գոհար

Հայաստան-Իրան քաղաքական հարաբերությունների ձևավորման շուրջ | Արևելագիտությունը Հայաստանում: 2015թ․ հատոր 1, 91-105 էջ |