Grigor R. Hayrapetyan
Biography
Education (beginning with IHE)
2002 - 2004: Post Graduate, PhD, Diploma of Candidate in Economics, Majoring in International Economics, PhD Thesis: Problems of the Trade Balance Regulation (at the Example of the Republic of Armenia)
2000 - 2002: Master’s Degree in Economics, Diploma of Master in Economics, Majoring in International Economics, Thesis: Balance of Payment as a Measure of the Republic of Armenia’s Foreign Economic Activity
1996 - 2000: Bachelor’s Degree in General Economics, Diploma of Bachelor in General Economics, Majoring in General Economics, Thesis:Balance of Payment and its Regulation

Language Skills/b>
Armenian (native), Russian (fluent), English (good)

Computer Skills
MS Office with all its packages, STATA, EViews, SPSS

Academic Appointments
Sept. 2005 - up to present: Yerevan State University, Faculty of Economics, Department of International Economic Relations
Position: Associate Professor, full-time
Jan. 2007 -up to present: National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of Economics named after M.Qotanyan
Position: Economist Researcher, part-time
June 2007 - July 2010: Center for European Studies
Position: Economist Researcher, part-time
Sept. 2004 - June2008: HrachyaAcharyan Yerevan University, Department of International Economics
Position: Lecturer, part-time

Grigor R. Hayrapetyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Economics and International Economic Relations
Deputy Dean | Faculty of Economics and Management
 
 

Book

Անտոնյան Քրիստինե, Հայրապետյան Գրիգոր

Սփյուռքի ներդրումային ներուժի բարձրացման ուղիները ՀՀ տնտեսության մեջ | Մենագրություն: Գասպրինտ, 2016թ․, 152 էջ, Հայաստան, Երևան

G. Hayrapetyan, V. Hayrapetyan

Regional and International Trade of Armenia: Perspectives and Potentials | Research, EERC Working Paper №11/14E. Kyiv, EERC 2011, 48 p. (in English) http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/02ba36156dc6502a94be73923a3c1b73e84a5fa9.pdf

Գ. Հայրապետյան , Դ. Գալոյան

Հայաստանի և Եվրամիության միջև առևտրատնտեսական կապերի կատարելագործումը | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2010, 177 էջ (Գլուխ 2, էջ 37-61, Գլուխ 3 էջ 61-79)

Գ. Հայրապետյան , Դ. Ավետիսյան, Կ. Գևորգյան

Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա | Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2010, 99 էջ

Գ. Հայրապետյան , Կ. Գևորգյան

Թուրքիա-ԵՄ-Հայաստան. Մարտահրավերներ և հնարավորություններ | ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2009, 176 էջ (բաժիններ 1.5-1.8, 2.6 և 3.3, 4.3-4.5), http://www.ces.am/images/stories/CESPDF/turkey_arm.pdf
1   2   3  |  See all
 

Article

Hayrapetyan Grigor

The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia | Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 2017, 6 (248), 32-41 pp. |

Grigor R. Hayrapetyan, Viktoriya L. Hayrapetyan

The Foreign Trade of Armenia with Main Partners | Научный результат. Экономические исследования, 2016, Т.2, №4, стр. 3-7 |

Hayrapetyan Grigor

Economic Relations between Armenia and the EU within the framework of Eastern Partnership | Eastern Chessboard: Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes. 2015, p. 231-247 |

Հայրապետյան Գ., Հայրապետյան Վ.

Իրանի տնտեսության զարգացման մարտահրավերները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 618-623 |

Հայրապետյան Գ., Հայրապետյան Վ.

Տեքստիլ և հագուստի արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 624-629 |
1   2   3   4  |  See all