Hasmik G. Baghdasaryan
Biography
Education
1982 – 1987 Yerevan State University, Faculty of Philology, Romance-Germanic Department (French Language and Literature), Diploma
1987 – 1991post-graduate student, Yerevan State University
1988 – 1989 post-graduate student,Lomonosov Moscow State University, the department of Spanish and Portuguese (head of the chair: V.S. Vinogradov)
2001– retraining in Madrid Self-Governing University
2004 –retraining in Madrid Self-Governing University

Academic degree
1996 – “Ethno-cultural Component as a Translation Problem (on French and Armenian translations of the novel “Don Quixote” by Cervantes)”, Diploma (Doctor of Philology)
2004 – Associate Professor (Linguistics), Diploma

Professional experience
2011 – Head of the Department of Romance Philology, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology
2002 – 2009 Head of the Spanish Department (Departmentof Romance Philology), Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology
2000 – Associate Professor, Department of Romance Philology, Yerevan State University
1991 –Lecturer of Spanish, Department of Romance Philology, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology

Public Activity
2000– Chairperson of "The Spanish Language" Subject Committee, National Institute of Education

Academic courses
Lexicology, Stylistics, Translation Studies

Scale of professional interests
Modern problems of Translation Studies; Translation as form ofinterlingualand intercultural communication

Languages
Armenian, Spanish, French, Russian, Italian

Hasmik G. Baghdasaryan

Head of Chair | Faculty of European Languages and Communication - Chair of Romance Philology
 
 

Book

Hasmik Baghdasarián, Armine Manukián

Diccionario de bolsillo armenio-español | Բառարան, Երևան, Ամարաս, 2006, 592 էջ

Հասմիկ Բաղդասարյան

Իսպաներենի ընդունելության գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Ասողիկ, 2003, 148 էջ

Hasmik Baghdasarián

Diccionario de bolsillo español-armenio | Բառարան, Երևան, Ամարաս, 2002, 432 էջ

Հասմիկ Բաղդասարյան, Արման Նազարյան

Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,Ամարաս, 2000, 400 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Հասմիկ Բաղդասարյան, Տաթեվիկ Եղիազարյան

Թարգմանաբանության Մեջ Իրակությունների Սահմանման Եվ Դասակարգման Խնդրի Շուրջ | Գիտական Արցախ, 2020, 1 (14), 185-195 էջ

Հասմիկ Բաղդասարյան, Մարիաննա Կարապետյան

Իսպանագիտական աղբյուրներում դարձվածքի սահմանման եվ դասակարգման խնդրի շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2020, 1 (28), 110-122 էջ

Հ. Գ. Բաղդասարյան

Թարգմանության մեջ անփոփոխակի ուսումնասիրության որոշ հայեցակերպերի շուրջ | Science and education a new dimension. Philology. 2018, VI(46), Issue 159, 10-14 pp. |

Հ. Գ. Բաղդասարյան

Փոխաբերության թարգմանության որոշ խնդիրների շուրջ | Science and education a new dimension. Philology, 2018, VI(43), Issue 150, 7-10 pp.

А. Г. Багдасарян

Универсальное и национальное в метафорической картине мира | Science and education a new dimension. Philology. 2018, VI(42), Issue 149, 7-10 pp. |
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Հասմիկ Բաղդասարյան

Համընդհանուրը և ազգայինը աշխարհի առածային պատկերներում | «Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, էջ 42-43

Հասմիկ Բաղդասարյան

Ճանաչողական լեզվաբանություն և թարգմանաբանություն. փոխներգործության հեռանկարների շուրջ | Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում (հանրապետական գիտաժողով), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, էջ 11-12

Հասմիկ Բաղդասարյան

Առածի և ասացվածքի ներքին ձևի խնդրի շուրջ | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրներ (գիտաժողով), Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006, էջ 18-19