Hasmik G. Baghdasaryan
Biography
Education
1982 – 1987 Yerevan State University, Faculty of Philology, Romance-Germanic Department (French Language and Literature), Diploma
1987 – 1991post-graduate student, Yerevan State University
1988 – 1989 post-graduate student,Lomonosov Moscow State University, the department of Spanish and Portuguese (head of the chair: V.S. Vinogradov)
2001– retraining in Madrid Self-Governing University
2004 –retraining in Madrid Self-Governing University

Academic degree
1996 – “Ethno-cultural Component as a Translation Problem (on French and Armenian translations of the novel “Don Quixote” by Cervantes)”, Diploma (Doctor of Philology)
2004 – Associate Professor (Linguistics), Diploma

Professional experience
2011 – Head of the Department of Romance Philology, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology
2002 – 2009 Head of the Spanish Department (Departmentof Romance Philology), Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology
2000 – Associate Professor, Department of Romance Philology, Yerevan State University
1991 –Lecturer of Spanish, Department of Romance Philology, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology

Public Activity
2000– Chairperson of "The Spanish Language" Subject Committee, National Institute of Education

Academic courses
Lexicology, Stylistics, Translation Studies

Scale of professional interests
Modern problems of Translation Studies; Translation as form ofinterlingualand intercultural communication

Languages
Armenian, Spanish, French, Russian, Italian

Hasmik G. Baghdasaryan

Head of Chair | Faculty of European Languages and Communication - Chair of Romance Philology
 
 

Book

Hasmik Baghdasarián, María Méndez Santos

Manual básico de lexicología española | Textbook, Ereván, Limush, 2011, 256 p.

Hasmik Baghdasarián, Marine Kirakosián

Correspondencia moderna en español | Manual, Ereván, Antares, 2011, 143 p.

Հասմիկ Բաղդասարյան

Խուլիո Կորտասար, Պատմվածքներ | Թարգմանություն, Երևան, Անտարես, 2010, 96 էջ

Hasmik Baghdasarián, María Méndez Santos

Español académico para lingüistas | Textbook, Ereván, Limush, 2009, 240 p.

Հասմիկ Բաղդասարյան

Թարգմանաբանության ներածություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Ասողիկ, 2007, 264 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Baghdasaryan Hasmik

La dimensión cultural del texto desde la perspectiva traductológica | Studii de gramatică contrastivă, 2017, 27, 88-96 pp.

Բաղդասարյան Հ. Գ., Ազիզբեկյան Զ. Ռ.

Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 3, էջ 199-211 |

Hasmik G. Baghdasaryan

Հաղորդակցական մեթոդի դերը իսպաներենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման խնդրում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական հանդես), 2 (19), Երևան, 2015, էջ 136-143

Hasmik Baghdasarián

Sobre algunos problemas de la traducción como acto de comunicación intercultural | Современные проблемы межкультурной коммуникации, Материалы докладов и сообщений международной научно-практической конференции, Москва, Российский университет дружбы народов, 2014, стр. 72-74

Հասմիկ Բաղդասարյան

Պատկերավորության` որպես թարգմանական կատեգորիայի, որոշ խնդիրների շուրջ | Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, էջ 28 - 35 |
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Հասմիկ Բաղդասարյան

Համընդհանուրը և ազգայինը աշխարհի առածային պատկերներում | «Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, էջ 42-43

Հասմիկ Բաղդասարյան

Ճանաչողական լեզվաբանություն և թարգմանաբանություն. փոխներգործության հեռանկարների շուրջ | Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում (հանրապետական գիտաժողով), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, էջ 11-12

Հասմիկ Բաղդասարյան

Առածի և ասացվածքի ներքին ձևի խնդրի շուրջ | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրներ (գիտաժողով), Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006, էջ 18-19