Hasmik N. Shapaghatyan
Biography
Education
1989 - 1994: Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology YSU
1995 - 2000: post graduate course on “Political science” YSU
2001 October 3-13: First Gender School

Academic degree
Ph.D of Political Science: 2000
Associated professor: 2007 up to day

Professional experience
2002 - 2006: Assistant in the Chair of Political Science, YSU
2003 - 2004: Deputy Dean in the Faculty of International Relations
2007 - up today: Associate professor in Chair of Political Science, YSU

Academic courses
Political Socialization and Political Participation
The Gender Problem in the Political Theory and Practice
Political Thought in New and Modern Period
Political Leadership
Political Analysis and forecasting

Scale of professional interests
Features of political socialization in modern times
Political aspects of participation processes
Gender issues in politics

Participation in grant projects
2010 May 15-21, Budapest, courses on Educational Policy, Soros Foundation, Central European University
2014 June 10, YSU, YSU Center for Gender and Leadership, Conference “Women, Leadership and Society”. Presentation: “Women’s Leadership in Politics: Stereotypes and Reality”.
June 2014 – December 2014, Project Title: “Political Participation of Women in the Elections for the Local Territorial Administration Bodies: Problems and Perspectives”, The 2014 YSU-CGLS Small Grant Program. Co-author: Lusine Poghosyan YSULSS.

Languages
Russian, English, French

Professional membership
Vice-president of Areg-73 scientific-educational Association
Member of Armenian philosophy organization
Member of University Women Education Association

Hasmik N. Shapaghatyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of Political Institutions and Processes
 
 

Book

Hasmik Shapaghatyan

Քաղաքական սոցիալականացում | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 129 էջ

Hasmik Shapaghatyan

Քաղաքական սոցիալականացման գործընթացը | Գիտամեթոդական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2000, էջ 132-141
 

Article

A. Шапагатян

Проблемы вовлеченности и участия молодежи в РA | «Еркрамас». Москва, 2016, 1-4/2

Hasmik Shapaghatyan

Կանայք քաղաքականության մեջ (կարծրատիպեր և արդիականություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 67-78 |

Հասմիկ Շափաղաթյան

Լիդեր-քաղաքական գործչի հոգեբանական բնութագրերը | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, հ.3, Ե., 2015, էջ 95-106

Հասմիկ Շափաղաթյան

Ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Ե., 2015, էջ 39-45

Հասմիկ Շափաղաթյան

Զանգվածային տեղեկատվական միջոցների դերը քաղաքական սոցիալականացման գործընթացներում | Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, Ե., Լիմուշ, 2015թ., էջ 157-168

Հասմիկ Շափաղաթյան

Երիտասարդական քաղաքականության շարժընթացը (անցյալը և ներկան) | Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհային դարաշրջանում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ստեփանակերտ, 2012: էջ 95-102

Hasmik Shapaghatyan

Մասնակցային ժողովրդավարության ֆենոմենը | Միջազգային կոնֆերանսի նյութեր, Գորիս, 2011, էջ 333-340

Hasmik Shapaghatyan

Youth Socialization is the Future of Our Democracy | Abstracts of the International Conference, Jagiellonsky University, 2011 p. 17-19

Hasmik Shapaghatyan

Ժողովրդավարության կայացման գործընթացները (ՀՀ մասնակցային ժողովրդավարության դրվածքը և հրատապ խնդիրները) | Միջազգային գիտաժողով «Ժողովրդավարության կայացումը հետխորհրդային շրջանում, հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները», Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Երևան, Լիմուշ, 2010 էջ 94-107 |

Hasmik Shapaghatyan

Արդի ժողովրդավարական գործընթացները և քաղաքական մասնակցությունը | Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007 էջ 128-134

Hasmik Shapaghatyan

Քաղաքական մասնակցության արդի հիմնախնդիրներ | Երևան, 2007, 157 էջ

Հասմիկ Շափաղաթյան

Քաղաքական ուսմունքները նոր և նորագույն ժամանակներում | Քաղաքագիտության ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հր., 2006թ., էջ 64-92

Հ. Շափաղաթյան

Քաղաքական մասնակցության գենդերային ասպեկտի համեմատական վերլուծությունը քաղաքական ռեժիմներում | Միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, 2006 էջ 155-166 |

Hasmik Shapaghatyan

Քաղաքական սոցիալականացման հարցի շուրջ | Կանթեղ, Երևան, Ասողիկ, 2005 էջ 193-203

Hasmik N. Shapaghatyan

Քաղաքական սոցիալականացումը որպես անհատի քաղաքական մասնակցության հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 131-140 |

Hasmik Shapaghatyan

Քաղաքական մասնակցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան, Նոյան տապան, 2/2000 էջ 154-166

Hasmik Shapaghatyan

Անհատի քաղաքական մասնակցության հիմնահարցը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում | Հասարակական գիտությունները 21-րդ դարի շեմին, Երևան, 2000, էջ 74-76

Hasmik Shapaghatyan

Ընտրությունների սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտը | Ներկայացուցչական դեմոկրատիա, Երևան, 1999, էջ 18-21