Henzel G. Manucharyan
Biography
Education
1964 - 1968: YSU, Department of History

Academic degree
PhD. - "Scriptorium of Arakelots monastery of Mush", 1976 (History)
PhD. - “Special Characteristics of Armenian Nation”, 1993 (Philosophy)
2006: Professor

Professional experience
1968 - till now: Lecturer at YSU

Academic courses
History of Armenian Political Thought, Nation and National Ideology, Armenian Political Speach Art, Political Armenology

Scale of professional interests
Political Armenology

Participation in grant projects
Political Armenology Issues in the Global World - 2008

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
Member of Department Council

Awards
Gold medal of YSU (2014)

Henzel G. Manucharyan

Professor | Faculty of International Relations - Chair of Theory and History of Political Science
 
 

Book

Հ. Մանուչարյան, Մ. Դավթյան

Մովսես Բաղրամյան. Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 136 էջ

Հ. Գ. Մանուչարյան

Հայ քաղաքական մտքի պատմություն.գիրք Ա, V-XVIII դդ. | Եր. 2013, 310 էջ

Հենզել Գերասիմի Մանուչարյան

Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմություն | Եր. 2002թ., 280 էջ

Հ. Մանուչարյան

Հայության գոյապահպանության գաղափարախոսությունը | Եր. 1994 թ., 80 էջ

Հ. Մանուչարյան

Սոցիալիստական հայ ազգի էթնոտարբերիչ հատկանիշները | Եր. 1988 թ., 135 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Հենզել Մանուչարյան

Հերոսության շարունակվող պատմություն | Հայաստանի հանրապետություն օրաթերթ, 2017, 61, 6 էջ |

Հենզել Մանուչարյան

Հայոց ազգային գաղափարախոսության ֆենոմենը | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, էջ 13-22 |

H. G. Manucharyan

Հայ ժողովրդի ազգային գաղափարախոսության սկզբնավորումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 140.6, Երևան 2013թ., էջ 45-52 |

Հենզել Մանուչարյան

Զիա Գյոքալփը և «թուրքականության հիմունքները» | Գրախոսություն, Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, թիվ 3, էջ 233-235

Մանուչարյան Հենզել

Հայկական լիբերալիզմի սկզբնավորումը ու պահպանողականությունը | «Քաղաքագիտության հարցեր»/միջբուհական նյութերի ժողովածու/,Եր.,Մանկավարժ,2011,էջ 140-158
1   2   3   4  |  See all