Hrayr H. Ghukasyan
Biography
Education
1991 - 1996: Institution: Yerevan State University
Degree: Law (majored in criminal procedure and advocacy activity)
1996 - 1999: Institution: Yerevan State University, Law faculty
Degree:Postgraduate
September 1999: Degree: PhD of Law (PhD research theme: Status of defence counsel in
the preliminary investigation stage)
August - December 2000, USA Institution: Seton Hall University, School of Law, Newark, New Jersey (legal course development program for Yerevan State University: Criminal trial advocacy, Appellate trial advocacy, Legal research and writing)
June - July 2001: Georgia Institution: Completed the course of European Human Rights Law (organized by Constitutional and Legal Policy Institute and Institute of European Law and Human Rights International Law)

Language skills:
Native Armenian, fluent Russian, good English

Other skills:
Good computer literacy

Membership of professional bodies:
Bar association of the Republic of Armenia, Chamber of Advocates of the Republic of Armenia

Present positions:
Senior Lecturer at the Chair of Criminal Procedure and Criminalistics at the Yerevan State University

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)
hghukasyan@ysu.am

Hrayr H. Ghukasyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Criminal Processing and Criminalistics
 
 

Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր

Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները | Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ

Դ.Ավետիսյան, Ս. Ավետիսյան, Հ. Ասատրյան, Հ. Ավագյան, Ա. Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) | Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան

Արդյունավետ քրեական պաշտպանության ընթացքում կիրառվող տակտիկական հնարքների թույլատրելի սահմանները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 352-374 |

Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան

Դատավարական սանկցիաների կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի | Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 128-140 |

Гагик Казинян, Грайр Гукасян

Современные вызовы уголовного правосудия в Республике Армении | «Российское право: образование, практика, наука» № 1 (85) / 2015, стр. 50-55 |

Gagik Ghazinyan, Hrayr Ghukasyan

Modern Challenges of Criminal Justice in the Republic Of Armenia | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 308-320 |

Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան

Ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը փաստաբանական էթիկայի լույսի ներքո | Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 26-34 |
1   2   3   4  |  See all