Irina G. Artsrouni
Biography
Education
1969 - 1974: Yerevan State University (Full Course), Department
of Biophysics; Faculty of Biology (Honours Diploma)

Academic degree
PhD

Professional experience
1974 - 1976: Junior Researcher, Institute of Biochemistry
1990 - 1991: Junior Researcher, Department of Biophysics, YSU
1991 - 2007: Senior Researcher, Department of Biophysics, YSU
2007 - present: Docent, Department of Biophysics, YSU

Academic courses
Basic Enzyme Kinetics, Molecular Biology, Molecular Immunology, Modern Concepts in Natural Science

Scale of professional interests
Cell Biology, Biophysics, Biochemistry, Molecular Endocrinology, Mechanisms of anticancer Drugs Action

Participation in grant projects (present and past)
TEMPUS Multiplier JEP 23070-2002, 2002-2004
158627-TEMPUS-UK-TEMPUS-JPCR ”Development of the e-learning and distance learning courses and assessment in Biomedical Sciences in the Southern Caucasus”, 2010 - 2012

Languages
Armenian-native, Russian, English

gana@ysu.am

Irina G. Artsrouni

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Իրինա Արծրունի

Մոլեկուլային կենսաբանության հատուկ գլուխներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 260 էջ

Է.Ս. Գևորգյան, Ի.Գ. Արծրունի, Ի.Գ. Արծրունի, Է.Գ. Սարգսյան

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության մեթոդների համառոտ ակնարկ | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2006

I. G. Artsrouni

«Ֆերմենտային կինետիկայի հիմունքներ» | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2013 թ., 191 էջ
 

Article

A. V. Margaryan, I. G. Artsruni, K. S. Matinyan, E. S. Gevorgyan

Effects of hydrocortisone and insulin on DNA internucleosomal fragmentation in rat thymocyte nuclei | Biolog.J.Armenia, 2011, v. 63, #1, p. 51-55 |

I. G. Artsruni, K. S. Matinyan, L. H. Demirkhanyan, M. A. Melnikova-Sharova, A. V. Margaryan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Changes in PARP-1 activity in rat liver and thymocyte nuclei after in vivo administration of cisplatin | Biological journal of Armenia, 2010, v. 62, #1, p.30-35 |

I.G. Artsruny, K.S. Matinyan, M.А.Melnikova-Sharova, E.S. Gevorgyan

The effect of insulin on chromatin internucleosomal cleavage in rat liver nuclei | Biolog. Journ. Armenia, 1 (60), 2008‚ рр. 6-11

Artsruni I., Matinyan K., Melnikova-Sharova M., Gevorgyan E.

Spontaneous internucleosomal DNA fragmentation is isolated nuclei | Electronic journal of natural sciences, 2008, v. 10, #1, p. 12-18 |

Կ. Ս. Մատինյան, Ի. Գ. Արծրունի, Մ. Ա.Մելնիկովա-Շարովա

Ինսուլինի ազդեցությունը քրոմատինի ինտերնուկլեոսոմային ճեղքավորման վրա առնետների լյարդի բջջակորիզներում | Հայաստանի կենսաբ. հանդես, 2008, հ. 60, #3, էջ 6-11 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all
 

Thesis

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei | 45th FEBS congress: Molecules of life: Towars new horizons, 03-08.07.2021, p. 137-138, Slovenia

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Modulation of poly(ADPribose) polymerase 1 activity and chromatin condensation in thymocyte and liver nuclei after treatment of rats with tannic acid | The 44th FEBS congress: From molecules to living systems. 2019, P37-003

Anush Asatryan, Irina Artsruni, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

The Influence of Hydrocortizone and Cisplatin Co-Administration to Rats on Chromatin Olygonucleosomal Fragmentation in Liver Nuclei | Albany 2019: 20th Conversation. 2019, p. 18988

Irina G. Artsruni, Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Emil S. Gevorgyan

The Effect of Tannic Acid on PARP 1 Activity and Chromatin Condensation in Rat Thymocyte and Liver Nuclei | Albany 2019: 20th conversation. 2019, p. 18995

Anush Asatryan, Karine Matinyan, Irina Artsruni, Emil Gevorgyan

Effect of Insulin on DNA-Internucleosomal Fragmentation and Poly(ADP-ribose)polymerase 1 Activity in Rat Liver Nuclei | Albany 2019: 20Th Conversation. 2019, p. 19011
1   2   3  |  See all