Karen S. Amiryan
Biography
Education
2016: Professional Fellows Program /PFP/ sponsored by the U.S. Department of State, USA
2015: The Regional Academy “Transformation Lawyers – Legal Dialogue for Legal Transformation” sponsored by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Germany, Berlin
Since 2014: Yerevan State University, Faculty of Law, PhD student
2012 - 2014: Yerevan State University, Faculty of Law, Master’s degree
2006 - 2012: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor’s degree

Topic of scientific thesis
“The public-legal responsibility of the Public authorities in Modern Law and the problems its in its implementation”

Scale of scientific interests
Problems of State and Law, human rights, citizenship and dual citizenship issues, legal liability

Academic courses
Theory of State and Law, Theory and History of State and Law of Foreign Countries

Professional experience
Since 2015: Lecturer at Yerevan state university, Faculty of law,
Chair of Theory and History of State and Law
Since 2013: Constitutional Court of the RA, Legal advisory department of the Staff, Position: Chief specialist
2012 - 2013: Court of First Instance of Avan and Nor Nork Communities of Yerevan, Position: Judge Assistant

Membership to public or other structures
Member of The Youth Parliament of the Republic of Armenia,

Languages
Armenian (mother tongue), Russian, English,

Military experience
2008 - 2010

Karen S. Amiryan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Article

Կարեն Ամիրյան

Հանրապետության նախագահի իրավական պատասխանատվության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 61-70 |

Կարեն Ամիրյան

Պետական իշխանության իրավական պատասխանատվության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 29-40 |

Karen Amiryan

Nature of Relations Between the Constitutional Court and Legislative Authority in the Republic of Armenia | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 47-56 |

Karen Amiryan

Վլադիկ Ներսեսյանցի (1938-2005) կյանքն ու գիտական գործունեությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 3-6 |

Karen Amiryan

Nature of relations between the Constitutional Court and Legislative authority in the Republic of Armenia | International conference, Evolution of constitutional control in Europe: lessons learned and new challenges, Kishinev, 2-3 march 2017, 149-155 pp.
1   2   3  |  See all