Karen A. Ghazaryan
Biography
Education
1995 - 1999: Yerevan State University, Faculty of Biology, on Bachelor term Diploma; Specialisation - biologist
1999 - 2001: Yerevan State University, Faculty of Biology Department of Ecology and Nature Protection on Master’s term Diploma; Specialisation - biologist, ecologist
2001 - 2004: Yerevan State University, PhD student, profession Ecology

Academic degree
Doctor of biology, PhD Thesis: ECOLOGICAL EVALUATION AND MANAGEMENT OF LAKE ARPI AND ITS WATERSHED BASIN. 2004, NAS of Armenia, Institute of Zoology.

Professional experience
2005 - to date: Scientific researcher at the Yerevan State University, Faculty of Biology Department of Ecology and Nature Protection.
2008 - to date: Lecturer of the Yerevan State University, Faculty of Biology Department of Ecology and Nature Protection
14.08.2000 - 14.11.2000: Took part in the program of IAESTE for the exchange of students for technical experience in Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture Institute of Environmental Protection and Agriculture IUL.
05.06.2015 - 05.09.2015: Xinjiang Institute of Ecology and Geography Chinese Academy of Sciences (CAS), State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology (Research topic: Hydrochemical assessment of the groundwater quality for irrigation purposes using IWQI and geostatistical techniques in Tikanlik oasis, China)
15.06.2014 - 15.09.2014: Xinjiang Institute of Ecology and Geography Chinese Academy of Sciences (CAS), Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology. (Research topic: Hydrochemical assessment of surface water for irrigation purposes and its influence on soil salinity in Tikanlik oasis, China)

Academic courses
Principles of Ecology and Nature Protection, Ecology of culture, Ecological problems of RA, Soil ecology

Scale of professional interests
Ecological monitoring and management, Soil ecology, hydro ecology

Participation in grant projects
159340-TEMPUS-1- 2009 -1-ES-TEMPUS-JPCR
“Sharing Collectively The Competences of the Researchers to the Farmers for a Sustainable and Ecological Exploitation of The Agricultural and Environment Protection / ECO-AGRI”, (no. 2.2-2.72569.20M1, I S-ETC 264) financed from the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) in the framework of the Black Sea Basin Joint Operational Programme
05.06.2015 - 05.09.2015: CAS President’s International Fellowship Initiative(PIFI), China (Grant № 2014BAC15B02)
01.08.2014 - 30.07.2015: Royal Norwegian Embassy, Civil society project support – grant number ARM-14/EMB/5. Title of the project “Evaluation of soil pollution in Lori Mraz and stakeholder advocacy for sustainable mining”
15.06.2014 - 15.09.2014: Chinese Academy of Sciences Visiting Fellowship For Researchers From Developing Countries. Grant number: 2013FFZA0010.
01.01.2014 – 31.12.2015: “BLACK SEA BASIN Joint Operational Programme 2007-2013”, under the European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI). grant Contract: 2.2.3.72546.202, MIS-ETC 2177. Title of the project “Continuous improvement strategy for increasing the efficiency of wastewaters treatment facilities in the Black Sea coastal states – CISWastewater”
01.10.2013 - 01.12.2014: National Foundation of Science and Advanced Technologies (NFSAT) - 2013Young Scholars Support Program (YSSP-2013) Grant number: YSSP-13-47. Title of the project “Evaluation of soil pollution level of ecologically vulnerable areas of mining territories in Lori Marz of the Republic of Armenia by biological methods and suggestion of ways for their improvement”
01.01.2013 - 31.12.2014: 2013:sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environment protection. Grant provider: Black Sea Basin - Joint Operational Programme 2007-2013 – Lecturer.
01.08.2013 - 31.07.2015: State Committee MES RA, research project № SCS 13-4C202. Title of the project “Evaluation of soil pollution of ecologically vulnerable areas of mining territories in RA marz of Syunik by biological methods and ways of their improvement”
2010 - 2012: 159340 - TEMPUS - ES - TEMPUS - JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU


Professional membership
(NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.) 2011 to present: member of International Association for Landscape Ecology
2011 to present: Member of the technical group of standardization of “Management of Environment”, National Institute of Standards CJSC, Ministry of Economy of the Republic of Armenia.
2010-to date: member of INTECOL

Awards received
2011- Young Scientist Travel Award from the 8th IALE Word Congress.

Languages
Armenian, English, Russian

kghazaryan@ysu.am

Karen A. Ghazaryan

Deputy Dean | Faculty of Biology - Chair of Ecology and Nature Protection
 
 

Book

Գ. Ֆայվուշ, Ս. Բալոյան, Մ. Առաքելյան, Կ. Աղաբաբյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ասլանյան, Ա. Ղազարյան, Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Քալաշյան, Ս. Նահապետյան

Հայաստանի հանրապետության «Էմերալդ ցանցը» | Վան Արյան, 2016թ․, 144 էջ

Ղազարյան Կ. Ա., Խաչատրյան Հ. Է., Գրիգորյան Կ. Վ.

Հողի էկոլոգիա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 114 էջ |
 

Article

Ղազարյան Կ․ Ա․

Պղնձով և մոլիբդենով աղտոտված հողերում աճող Artemisia Vulgaris և Medicago Coerulea բուսատեսակների ֆիտոէքստրակցիայի ներուժի | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 2 (71), էջ 26-32 |

K. A. Ghazaryan , H. S. Movsesyan , H. E. Khachatryan , T. G. Leah , H. G. Zhamharyan

The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125 |

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, G. A. Gevorgyan, H. E. Khachatryan, S. V. Antonyan, R. E. Avetisyan

Environmental risk assessment of soil pollution by some trace elements around open mine and tailing dump of Akhtala Mining and Processing Enterprise (Որոշ միկրոտարրերով Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի բաց հանքի և պոչամբարի շրջակա տարածքի հողերի աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 198-203 |

Ghazaryan Karen, Movsesyan Hasmik, Khachatryan Hrant, Antonyan Susanna, Ruzan Avetisyan

Copper phytoremediation potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia | FAO, Global Symposium on Soil Pollution. 2018, 699-709 pp. |

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Rajput V. D., Minkina T. M., Behal A., Sushkova S. N., Mandzhieva S., Singh R., Gorovtsov A., Tsitsuashvili V. S., Purvis W. O.

Effects of zinc-oxide nanoparticles on soil, plants, animals and soil organisms: A review | Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2018, 9, 76-84 pp.
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

Ghazaryan K., Khachatryan H.

Environmental risk assessment of soil contamination by trace elements around open mine and tailing dump of the Akhtala Ore Processing Combine | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 109 |

Ghazaryan K., Antonyan S., Movsesyan H.

Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104 |

Ghazaryan Karen, Ruzan Avetisyan, Hrant Zhamharyan

Copper bioaccumulation status and phytoremediation potential of some agricultural plant species growing in polluted agricultural lands of Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 103 |

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.

Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia | 15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179 |

Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan, Hasmik Movsesyan, Naira Ghazaryan

Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia | 5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38 |
1   2   3  |  See all