Karen Sh. Yeghoyan
Biography
Education
2005 - 2006: ‘’Master of Science in Land Management’’ Programme, Royal Institute of Technology (KTH), Sweden
1995 - 1998: Postgraduate School, Yerevan State University
1990 - 1995: Faculty of Economics, Yerevan State University

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Professional Experience:
2008 - up to date: Deputy Dean, Faculty of Economics; Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
1999 - 2008: Assistant Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
2003 - 2004: Project coordinator, "Integrated Land Administration" Twinning Project, financed by the European Commission
2003: National Experts Team Leader, "Cost Recovery Strategy Development” Sub-Project of the “Title Registration Project”, financed by the World Bank
2002 - 2003: Project coordinator, Swiss-Armenian “Technical Co-operation Project”, financed by Swiss Development and Co-operation Agency
2000 - 2001: National Expert for the land legislation reforms, "Land Titling Project", financed by USAID
1997 - 1998: Head of the Department of Foreign Banking Transactions, “Armeconombank” OJSC

Academic Courses
Microeconomics, Macroeconomics, Real Property Valuation, Asset Valuation

Scale of professional interests
Real property valuation and management, State economic policy issues, mathematical methods and models in economics

Languages
Russian - fluent, English - fluent, French - fair

(+374 10) 54-43-70
k.yeghoyan@ysu.am

Karen Sh. Yeghoyan

Deputy Dean | Faculty of Economics and Management - Department of Mathematical modeling in Economics
 
 

Article

Եղոյան Կ., Գաբրիելյան Վ., Ստեփանյան Ա.

ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54 |

Եղոյան Կ. Շ.

Անշարժ գույքի կառավարման կատարելագործման որոշ ասպեկտներ | «ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք-2011», Երևան 2011թ., ԵՊՀ հրատ.12էջ

Հ. Մարզպանյան, Գ. Սիրոյան , Կ. Եղոյան

ՀՀ բնակչության միգրացիոն հոսքերի գործոնները և միտումները. Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներ | Տեղեկատվական տեխնոլո¬գիաներ և կառավարում -4» գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 122-130, Երևան 2007թ.

K. Yeghoyan

Alternative Solutions for the Further Development of the System of Real Property Registration and Cadastre in Armenia | Proceedings of International Land Policy Workshop. Royal Institute of Technology,p.20-25. Stockholm-2006

Եղոյան Կ. Շ.

«Գնահատման տեսության կիրառություններ» մագիստրական դասընթացի ուսումնական ծրագիր | Տնտեսագիտության‎‎ ֆակուլտետի մագիստրա¬տուրայի կրթական ծրագիր,էջ 74-76, Երևան 2004թ
1   2   3  |  See all