Karine A. Yeghiazaryan
Biography
Education
1988 - 1993: Yerevan State University, faculty of history, diploma of historian, history and social science teacher
1995 - 2000: Researcher

Academic degree
Candidate (=Doctor) of Sciences, History

Academic courses
History of Armenian nation

Scale of professional interests
Armenian national-liberation movement (second half of 19th , beginning of 20th centuries )

Languages
Armenian, Russian, English

Karine A. Yeghiazaryan

Candidate of History, Associate Professor | Faculty of History - Chair of the History of Armenia
 
 

Book

Կ. Ա. Եղիազարյան

Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 180 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Article

Կարինե Եղիազարյան, Քարմիլե Եղիազարյան

Աղբյուր Սերոբ (կյանքն ու գործունեությունը) | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 81-90 էջ, Հայաստան |

Կ. Ա. Եղիազարյան

Արշավախմբերը որպես ազատագրական պայքարի յուրահատուկ ձև | Актуальные научные исследования в современном мире: ХІ Междунар. научн . конф., 26 - 27 марта 2016 г., Переяслав - Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав - Хмельницкий, 2016 . - Вып. 11 , ч. 2 – 1 65 с., стр. 21-25 |

Կարինե Եղիազարյան, Մարինե Գևորգյան

Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը | Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 105-111 էջ, Հայաստան |

Կ. Ա. Եղիազարյան

Թորգոմի «Մրրիկ» խմբի սահմանանցումը | Актуальные вызовы современной науки. 2016, Вып. 1, ч. 4, стр. 43-50 |

Կ. Ա. Եղիազարյան, Ք. Ա. Եղիազարյան

ՀՅԴ կողմից Սասուն ուղարկված արշավախմբերը 1903 - 1904 թթ . | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, Вып. 1 2 , ч. , стр. 16-32 |

Կ. Ա. Եղիազարյան

Խանի «Շանթ» մարտախմբի կռիվը Խաստուրում | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 196-206

Կ. Ա. Եղիազարյան

Կայծակ Վաղարշակի «Դժոխք» հեծելախմբի սահմանանցումը | Պատմության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Բ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 80-87

Կ. Ա. Եղիազարյան

Որսկան մարտախմբի կռիվը Զարդանիսի մոտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Ե մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 302-310