Levon Kh. Mouradian

Levon Kh. Mouradian

 
 

Book

L. Kh. Mouradian, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan

Similariton-based spectral interferometry for signal analysis on femtosecond time scale Ch.V in book | Interferometry - Research and Applications in Science and Technology, 99–124, Ed.Dr Ivan Padron, ISBN: 978-953-51-0403-2, InTech (2012)

Լ. Խ. Մուրադյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան

Ոչ գծային դիսպերսիոն սիմիլարիտոնների բնույթը, առանձնահատկություններն ու կիրառությունները | ԵՊՀ հրատ., 2011 թ., 104 էջ

Լ. Խ. Մուրադյան

Սպեկտրալ սեղմումը և Ֆուրյե արտապատկերումը գերարագ օպտիկայում | ֆ.մ.գ.դ. ատենախոսության սեղմագիր (2010)

Ա. Ա. Կուտուզյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան, Levon Kh. Mouradian

Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
 

Article

Levon Mouradian, Alain Barthlemy

Nonlinear-Dispersive Similaritons of Passive Fibers: Applications in Ultrafast Optics | Shaping Light in Nonlinear Optical Fibers. 2017, Chapter 6, pp. 147-198

Hrach Toneyan, Minas Sukiasyan, Levon Mouradian, Aghavni Kutuzyan, Vardan Avetisyan, Arsham Eremyan

Solitonic Self-Spectral Compression of Noisy Supercontinuum Radiation | Frontiers in Optics 2016 / Conf. FiO 2016, JW4A44 p. |

V. M. Tsakanov, G. A. Amatuni, Z. G. Amirkhanyan, L. V. Aslyan, V. Sh. Avagyan, V. A. Danielyan, H. D. Davtyan, V. S. Dekhtiarov, K. L. Gevorgyan, N. G. Ghazaryan, B. A. Grigoryan, A. H. Grigoryan, L. S. Hakobyan, S. G. Haroutiunian, M. I. Ivanyan, V. G. Khachatryan, E. M. Laziev, P. S. Manukyan, I. N. Margaryan, T. M. Markosya, N. V. Martirosyan, Sh. A. Mehrabyan, T. M. Mkrtchyan, L. Kh. Mouradian, G. H. Nikogosyan, V. H. Petrosyan, V. V. Sahakyan, A. A. Sargsyan, A. S. Simonyan, H. A. Toneyan, A. V. Tsakanian, T. L. Vardanyan, A. S. Vardanyan, A. S. Yeremyan, S. V. Zakaryan, G. S. Zanyan

AREAL test facility for advanced accelerator and radiation source concepts | Nuclear instruments & methods in physics research section a-accelerators spectrometers detectors and associated equipment, 2016 829, pp. 284-290 |

S. Boscolo, L. Kh. Mouradian, C. Finot

Enhanced nonlinear spectral compression in fiber by external sinusoidal phase modulation | Journal of Optics, 2016, Vol. 18, No. 10, 105504, 7 pp.

Levon Kh. Mouradian

Novel Soliton-Similaritonic Methods of Signal Analysis and Synthesis in Femtosecond Timescale | 25th Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS’16). 2016, S8.3 (p. 09) |
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  See all
 

Patent

A. Kirakosyan, K. Palanjyan, M. Kalashyan, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Dispersive delay line | Euro-Asian patent № 015405, H03H 9/40, H01S 3/10 (2011)

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

L. Kh. Mouradian, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashyan, G. L. Yesayan, F. Louradour, A. Barthélémy

Ultrafast optical oscilloscope | RA patent N173U, G01 D 5/26, pub. N10 (reg. No. AM 20090044, 23/4/2009) , 5էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )

A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Generator of temporal dark solitons | Patent of RA, No. AM 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152 (2008)
1   2  |  See all
 

Thesis

Narek Karapetyan, Levon Mouradian, Hrach Toneyanan, Aghavni Kutuzyan

Numerical analysis of spectron phase peculiarities | IONS Balvanyos 2017 Conference. 2017, p. 1 |

Narek Karapetyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian, Hrach Toneyan

Phase Regularities of Spectron: Numerical Analysis | International Workshop "Ultrafast Beams and Applications". 2017, p. 10-11 |

Hrach Toneyan, Minas Sukiasyan, Vardan Avetisyan, Levon Kh. Mouradian

Experimental demonstration of spectral self-compression of fraction of supercontinuum radiation | Ultrafast Beams and Applications. 2017, p. 9 |

Minas Sukiasyan, Hrach Toneyan, Vardan Avetisyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian

Numerical study of femtosecond signal spectral self-compression | UBA’17, Yerevan Armenia 04-07 July 2017, p. 11 |

K. Manukyan, M. Sukiasyan, H. Toneyan, L. Mouradian

Simple Similaritonic Technique for Measurement of the Bell-Shaped, Two-Peak and Compressed Pulse Duration in Femtosecond Domain | IONS Balvanyos 2017, Balvanyos, Romania 25-28 July 2017, https://www.inflpr.ro/en/node/1387 |
1   2   3   4   5   6   7   8   18  |  See all