Levon P. Ohanyan
Biography
Education
1954 - 1959: YSU Faculty of Law

Academic degree
Candidate of Law, Professor
Thesis - “Main provisions of the criminalistic examination of the Armenian language handwritings 1970, Odessa State University after Mechnikov

Professional Experience
1959 - present: YSU JESRL founder-expert, junior researcher
1965 - present: senior researcher, senior expert
1982 - present: Associate Professor at YSU Chair of Criminal Processing and Criminalistics
2003: Professor at the same Chair
1998 - present: Corresponding member of RF Academy of Humanities

Academic courses
Criminalistics
Technical - criminalistic research issues of documents

Scope of interests
Criminalistic techniques

Language skills
Armenian, Russian

Professional membership
Member of RA Lawyers Union Administration
Chief editor of Scientific-methodological journal “State and Law”
Member of Academic Council of YSU Faculty of Law
HQC 001 Professional Council member

Awards
RA Honorable Lawyer

Levon P. Ohanyan

 
 

Book

Բոյկով Ալեկսանդր, Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր, Շահինյան Վահրամ, Օհանյան Լևոն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկան Հայաստանի Հանրապետությունում | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ. 2007, 408 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական վարժությունների և խնդիրների ժողովածու | ՈԻսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2007

Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր, Շահինյան Վահրամ, Օհանյան Լևոն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ

Լ. Պ. Օհանյան, Վ. Գ. Ենգիբարյան

Կրիմինալիստիկայի խնդիրների ժողովածու | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 120 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկակա | Երևան 2004

Լևոն Օհանյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն | 2 րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 2000, համահեղինակությամբ:

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Քոչարյան Վ., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

Ղազինյան Գագիկ, Պետրոսյան Ռաֆիկ, Օհանյան Լևոն, Դիլբանդյան Սամվել

Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում | «Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկոպիա | Երևան, 2000թ.

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ

Լևոն Օհանյան

Քրեագիտական տեխնիկա /գործնական դասընթաց/ | Երևանի համալս. հրատ., Երևան 1996, 324 էջ:

Օհանյան Լ. Պ.

Հայոց լեզվով կատարված ձեռագրերի նույնացման հատկանիշների դասակարգումը և նկարագրումը | Երևան 1981, 128 էջ:
 

Article

Լևոն Օհանյան

Քննչական տակտիկա (ընդհանուր դրույթներ) | Պետություն և իրավունք, թիվ 3(57), Երևան 2012, էջ 5-13 |

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկա | 2-րդ հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 512 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական էյդոլոգիա | Պետություն և իրավունք, թիվ 4(38), Երևան 2007, էջ 65-71

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական հաբիտոսկոպիա | Գիտելիք թիվ 4, Երևան 2006, էջ 13-17

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական մոդելավորում | Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Երևան 2003, էջ 51-56

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական օդորոլոգիա | Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 2002, էջ 65-71

Լևոն Օհանյան

Պոլիգրաֆի կիրառումը քրեական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք թիվ 4(18), Երևան 2002, էջ 5-10

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական իդենտիֆիկացում | Պետություն և իրավունք թիվ 3 (13), Երևան 2001, էջ 5-22

Լևոն Օհանյան

Տեխնիկական և այլ նյութերի օգտագործումը դասավանդման պրոցեսում | Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 1997թ. էջ 28-32

Լ. Պ. Օհանյան

Կրիմինալիստիկա /տեխնիկա/ | Երևանի համալս. հրատ., 1993թ., 282 էջ

Լ. Պ. Օհանյան

Նախնական քննության ընթացքում կազմվող դատավարական փաստաթղթեր | Երևան 1984, Երևանի համալս. հրատ., 208 էջ: