Liana V. Barseghyan
Biography
Education
1998 - 2002: Post-graduate student, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology
1993 - 1998: Graduate degree, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology, English language department (philologist, English language and literature)

Academic degrees and titles
2015: Associate professor, Chair of the English Language N2, YSU
2013: Associate professor, Diploma by the Supreme Certifying Commission of the RA
2003: “The Lingo - Pragmatic Peculiarities of TV Commercials in English (compared to Armenian and Russian)”, Diploma of Candidate of Philology (PhD) by the Supreme Certifying Commission of the RA, Yerevan

Professional experience
2015: Associate professor, Chair of the English Language N2, YSU
2005 - 2012: Assistant professor, Chair of the English Language N2, YSU
2000 - 2005: English language instructor, Chair of the English Language N2, YSU

Scale of professional interests
Applied linguistics, Advertising discourse analysis, Methods of Teaching Foreign Languages, Business Communication in English, Video game discourse analysis

Academic courses
General English, Business English, Business Writing, Political English

Presentations at conferences
2000: “Advertising as Culture and Cultural Values Factor in Advertising”, International scientific conference “Russian language and culture”, RUDN, Moscow
1999: “On Some Issues of Advertising Discourse”, Conference on ESP devoted to the 80th Anniversary of Yerevan State University, Yerevan

Qualification courses
2016: Scott Thornbury professional development workshop participation certificate, organized by the British Council
2016: YSU instructors’ qualification course certificate
2015: AELTA’s 20th anniversary conference, certificate of attendance, Tsaghkadzor
2013: International Test of English Proficiency (iTEP), Certificate of proficiency (Advanced level)
2012: Cambridge University Press, Manmar CJSC, teacher training sessions, Yerevan (Certificate of Participation)
2009: Instructors’ Qualification Course, YSU (Certificate of English language specialty)
2005: Instructors’ Qualification Course, YSU (Certificate of English language specialty)

barseghyanliana@ysu.am

Liana V. Barseghyan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Second Department of English Language
 
 

Book

Y. Yerznkyan , M. Voskanyan , L. Barseghyan

The Basics of Business English | Yerevan, Yerevan State University Press, 2012, 154 p.
 

Article

L. Barseghyan

On The Importance of Teaching Critical Thinking | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» Գիտական հանդես, 1(30)ԵՊՀ հրատ.// Երևան, 2021, 13 էջ

Liana Barseghyan

Promoting Student Learning Through “Time For Tea” Project | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 115-122 էջ

Liana Barseghyan

On Some Characteristic Features of Video Game Discourse | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22/, 11-18 էջ, Հայաստան

Լիանա Բարսեղյան

Օտար լեզվի դասավանդման մեջ երաժշտությունն ինտեգրելու առավելությունների մասին | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2/19, 144-150 էջ |

L. Barseghyan

The Role and Importance of Audio-visual aids in Teaching | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» Գիտական աշխատությունների ժողովածու, 2(17), ԵՊՀ հրատ.// Երևան, 2014, 9 էջ
1   2   3  |  See all