Lilit H. Aristakesyan
Biography
Education
1987 - 1992: YSU, Department of chemistry, Chemist
1977 - 1987: Secandary school #20, Yerevan

Academic degree
1992 - 1993: Engineer in the theme 92-1130
1993 - 2005: Junior Scientific Associate at the chair of organic chemistry.
2005 - up to this date: Junior Scientific Associate in basic laboratory “Chemistry of N, S & O containing Heterocyclic compounds” Department of Organic Chemistry

Scale of professional interests
Synthesis and investigations of condensed heterocyclic compounds

Languages
Russian, English (with dictionary)

Lilit H. Aristakesyan

Researcher | Faculty of Chemistry - Chair of Organic Chemistry
 
 

Article

A. A. Hovhannisyan, L. H. Aristakesyan, R. M. Hakobyan, G. S. Melikyan

Synthesis of new 3-cyanopyridine-2(1H)-ones with unsaturated substituents at C-4 (Նոր 3-ցիանոպիրիդին-2(1H)-օնների սինթեզը C-4 դիրքում չհագեցած տեղակալիչներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 9-13 |

A. A. Hovhannisyan, L. A. Aristakesyan, G. S. Melikyan

Facile synthesis of 5(6)-phenyl substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones (5(6)-ֆենիլտեղակալված թիենա[2,3-d]պիրիմիդին-4-ոնների սինթեզի հեշտ եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 8-12 |

Hovhannisyan A., Aristakesyan L., Melikyan G.

Facile approach to the synthesis of substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones | Heterocyclic comm. (4).Volume 18, Issue 5-6, p. 253-256, ISSN (Online) 2191-0197, DOI: 10.1515/hc-2012-0095, November 201

G. S. Melikyan, A. A. Hovannisyan, L. A. Aristakesyan

Новый подход к синтезу 3-n-замещенных тиенопиримидин-4-онов на базе эфиров аминотиофенкарбоновых кислот (Ամինոթիոֆենկարբոնաթթուների էսթերների հիման վրա 3-n-տեղակալված թիենապիրիմիդին-4-ոների ստացման նոր մոտեցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 30-35(ռուսերեն) |

G. S. Melikyan, A. A. Hovhannisyan, L. A. Aristakesyan

Новый подход к синтезу 3-замещенных хиназолин-4-онов на базе антранилового эфира (Նոր մոտեցում անտրանիլաթթվի էսթերի հիման վրա 3-տեղակալված քինազոլին-4-ոնների ստացմանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 33-37 (ռուսերեն) |
1   2  |  See all
 

Patent

Գ.Ս.Մելիքյան, Ա.Ա.Հովհաննիսյան, Լ.Հ.Արիստակեսյան, Ա.Ա.Ավետիսյան

3-Արիլ-4-խինազոլինոնների ածանցյալների ստացման եղանակ | ՀՀ արտոնագիր. N1466 A2, 06.07.2004թ