Lilit Movsisyan
Biography
Education
Since 2008 PhD student of Yerevan State University
2005 - 2007: Yerevan State University, Master’s degree, Oriental Studies
2001 - 2005: Yerevan State University, Bachelor’s degree, Oriental studies

Academic degree
Professional experience
Since 2008-Editor-Translator of abroad programs in Azerbaijani language in Public Radio of RA
Since 2008-Lecturer of Azerbaijani language in Chair of Turkish Studies of YSU
2008 - 2018 YSU, Chair of Turkish studies, Lecturer
2018 – till now YSU, Chair of Turkish studies, Assistant professor


Academic courses
Azerbaijani language, Turkish language

Scale of professional interests
Oriental studies, Turkish and Azerbaijani languages, The history of Azerbaijani language, The vocabulary of Azerbaijani language, Mass media of Azerbaijan, The language of elecrotic mass media of Azerbaijan

Languages
Armenian, Russian,Turkish, Azerbaijani,English

Lilit Movsisyan

Lecturer | Faculty of Oriental Studies - Chair of Turkish Studies
 
 

Book

Լիլիթ Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի դասագիրք | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 254 էջ

Լ. Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի դասագիր | խմբ.բան.գիտ. թ, դոց. Ռուբեն Մելքոնյանի,Երևան, ԵՊՀ , 2012, էջ 240
 

Article

Մովսիսյան Լիլիթ

Արդի հայ և ադրբեջանական մամուլի լեզվի բառապաշարի զուգադրական քննություն | Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 315-328

Мовсисян Л. Р.

Современная лексика азербайджанского языка: язык электронных СМИ | Актуальные вызовы современной науки, Международная научно-практическая интернет-конференция. 2016, 83-86 стр. |

Լիլիթ Մովսիսյան

Հայալեզու լրատվամիջոցներն Ադրբեջանում | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9), 106-116 էջ, Հայաստան |

Լիլիթ Մովսիսյան

Ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցների՝ քաղաքական և ռազմական բնույթի հրապարակումների բառապաշարային պատկերը | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 217-224 էջ, Հայաստան

Լ. Մովսիսյան

Ադրբեջանական մամուլի պատմությունից. համառոտ ակնարկ | «Արևելագիտության հարցեր», Երևան, 2014, էջ 258-266
1   2  |  See all