Liparit P. Tepoyan
Biography
Education
1978 - 1983 Department of Mechanics and Mathematics of Yerevan State University
1983 - 1986 Post Graduate, Steclov Mathematical Institute of USSR Academy of Science (Moscow)

Academic degree
candidate “Degenerate differential-operator equations of fourth order”, 1987, Steclov Mathematical Institute (Moscow).

Professional experience
2000 - to date: Associate professor, Department of Mechanics and Mathematics of Yerevan State University
1990 - 2000 Assistant professor, Department of Mechanics and Mathematics of Yerevan State University
1987 - 1990 Junior Scientific Researcher, Institute of Mathematics of Armenian National Academy of Sciences

Academic courses
General Courses: Ordinary and partial differential equations
Special Courses: Theory of distributions, Sobolev spaces, general questions of the theory of the boundary value problems

Scale of professional interests
Spectral theory of linear operators, boundary-value problems for degenerate differential-operator equations, weighted Sobolev spaces

Participation in grant projects
DAAD scholarships at Institute of Mathematics in Potsdam, Germany 1994-95, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014, 2017

Languages
Armenian, Russian, German, English

E-mail
tepoyanl@ysu.am

Liparit P. Tepoyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Function Theory and Differential Equations
 
 

Book

Լ.Պ. Տեփոյան

The Neumann Problem for a Degenerate Differential-Operator Equation | Bulletin of TICMI (Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics), vol.14, 2010, pp.1-9

Հ. Ա. Ասատրյան, Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Ն. Հարությունյան, Լ. Պ. Տեփոյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» և «Ֆունկցիոնալ անալիզ» առարկաներից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ |

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
 

Article

L. P. Tepoyan

Degenerate first order differential-operator equations (Վերասերվող առաջին կարգի դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 163-169 |

L.P. Tepoyan

Nonselfadjoint degenerate differential equations of higher order (Բարձր կարգի վերասերվող, ոչ ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ հավասարումներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 24-29 |

L.P. Tepoyan, H.S. Grigoryan

On degenerate nonself-adjoint differential equations of fourth order (Ոչ ինքնահամալուծ չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ հավասարումների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 29-33 |

Լ.Պ. Տեփոյան, Հոսեյն Անսարի

Degenerate Ordinary Differential Equations of Fourth Order on Infinite Intervals | Vestnik RAU, Physical – Mathematical and Natural Sciences, 2010, no. 1, pp. 4-11 Hosein Ansari

Լ.Պ. Տեփոյան, Էսմայիլ Յուսեֆի

Esmaeil Yousefi, Mixed Problem for the Degenerate Differential-Operator Equations of the Fourth Order | Vestnik RAU, Physical – Mathematical and Natural Sciences, 2010, no. 2, pp. 3-8
1   2   3  |  See all
 

Thesis

L. Tepoyan

The Generalized Neumann Problem for a Degenerate Operator | International Conference Mathematics in Armenia (Advances and Perspectives), Yerevan, 2003, p.p. 84-85

L. Tepoyan

Continuity of the Spectrum for a Degenerate Operator | International Conference Harmonic Analysis and Approximations,II, Yerevan, 2001, p.p. 59-60