Lusine R. Hakobyan
Biography
Education (since Higher Educational Institution)
2002-2006 - Bachelor of Department of Geography of Yerevan State University
2006-2008 - Masters of Department of Geography of Yerevan State University
2009- up to now - PhD student of Department of Geography and Geology of Chair of Social-Economical Geography (tuition by correspondence)

Work experience
2008-2009 - Bachelor Department of Methodological Department of Yerevan State University
2009 - up to day - Chair of Social-Economical Geography

Delivered lectures (seminars)
Methods of teaching of Geography, Geoecology, Historical Geography of Armenia and occurring territories, Geography of Armenia
Nature and Curtural Memorials of Armenia, Socia-Economical Geography of Armenia

Framework of scientific interests
Social Ecology, Geoecology, Historical Geography of Armenia

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (good)

Participation in the International conference and scientific seminars
Author of 3 scientific articles

Lusine R. Hakobyan

Lecturer | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
 
 

Book

Л. P. Акопян, А. Р. Авагян

Современные задачи и вопросы рекреационного природопользования | "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2012, 3 стр., 116-118
 

Article

Գրիգորյան Ս. Վ., Հակոբյան Լ. Ռ.

Էկոտուրիզմի դերը և նշանակությունը աշակերտների էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման գործընթացում | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017, էջ 204-207 |

Л. Р. Акопан, Н. А. Арутюнян

Оценка демографической емкости территории в целях рекреационного планирования и управления (на примере Котайкского марза РА) | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 132-136 |

Լ. Ռ. Հակոբյան

Տարածա-ռեկրեացիոն համակարգերի և զբոսաշրջա-ռեկրեացիոն կլաստերների դերը տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 323-327

Л. Р. Акопян, А. Р. Авагян

Геоморфологические памятники природы Котайкского марза Армении как рекреационные ресурсы их охрана в интересах экотуризма | "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2014, 3 стр., стр. 124-128

L. R. Hakobyan

Դպրոցական հայրենագիտական էքսկուրսիաները որպես ռեկրեացիոն բնօգտագործման ձև և բնապահպանությանն ուղղված միջոցառում | Բնագետ, Համահայկական 3-րդ կրթական գիտաժողով Նվիրվում է Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին, «Բնագիրությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան 2012, 2 էջ, 229-230
1   2  |  See all