Marina A. Sheyranyan
Biography
Education (beginning with IHE)
Yerevan State University, chemical faculty, bioorganic chemistry

Academic degree
PhD in chemistry - “Synthesis and biological activity of the condensed heterocyclic systems on a base of hexahydropyridazine-4-one”, 1992, Institute of Fine Organic chemistry, AS of Armenia

Professional experience
1980 - 1987: Institute of Organic Chemistry, AS of Armenia, junior research assistant
987 - 1992: Institute of Fine Organic Chemistry, AS of Armenia , junior research assistant, research assistant; 1995 - YSU, faculty of chemistry, department of pharmaceutical chemistry, senior research assistant, assistant
from 2005 - Assistant Professor of pharmaceutical
1996 - World Health Organization (WHO) Copenhagen, Denmark

Academic courses
“Pharmaceutical chemistry”
“Pharmaceutical technology of drugs”

Scale of professional interests
Nitrogencontaining heterocycles as biological activity compounds

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
“Armenian Biotechnological Association” (NGO)
“Armenian chemical association” (NGO)

Qualification courses
“A Course on EU Guidelines to GMP for Medical Products” 2009

marina-sheyranyan@ysu.am

Marina A. Sheyranyan

Candidate of Chemistry, Associate Professor | Institute of Pharmacy - Chair of Pharmtechnology and Pharmacy Economics and Management
 
 

Book

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Փափուկ դեղաձևեր | Երեվան, 2008

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Սուպոզիտորիաներ,նրանց տեսակները և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2008

Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Շեյրանյան

Փափուկ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 27 էջ,

Մ. Ա. Շեյրանյան

Ցավազրկող դեղամիջոցներ | Երեվան, 2004
 

Article

Marina A. Sheyranyan, Anna G. Gyulkhandanyan, Marina V. Parkhots, Valeri N. Knukshto, Sergei V. Lepeshkevich, Boris M. Dzhagarov, Anna A. Zakoyan, Aram G. Gyulkhandanyan, Guevork A. Kevorkian, Grigor V. Gyulkhandanyan

Binding of cationic porphyrins and metalloporphyrins to the human transferrin for photodynamic therapy of tumors | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2018, 10685, 10 p.

M. Sheyranyan, A. G. Gyulkhandanyan, A. A. Zakoyan, H. H. Sargsyan, R. K . Ghazaryan

Complexation of porphyrins with nanoparticles of zeolite | Proc.of SPIE, volume 9519, pp. 95190H-1-95190H-7, 2015

M. Sheyranyan, V. V. Tuchin, M. A. Karchenova, E. S. Tuchina, B. M. Dzhagarov, R. K. Ghazaryan

Photophysical properties and photodynamic efficiency of cationic porphyrins | Proc.of SPIE, volume 8942, pp.894212-1-894212-9, 2014

M. Sheyranyan, R. K. Ghazaryan, A. G. Tovmasyan, G. A. Kevorkian, E. S. Gevorgyan, S. S. Ghambaryan

Binding of cationic photosensitizers to blood proteins | Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care, Abstracts, Paper N:7715-119, Brussels, Belgium. 2010

В. А. Дрюков, А. С. Оганесян, М. А. Шейранян, К. О. Степанян

Влияние курсового приема препарата “Лоштак” (Bryonia alba L.) на функциональное состояние организма и физическую работоспо-собность легкоатлетов | Вестник МАНЭБ, т.13, No.4,вып.1, с.187-192, 2008. Санкт-Петербург
1   2   3   4  |  See all