Marina A. Sheyranyan
Biography
Education (beginning with IHE)
Yerevan State University, chemical faculty, bioorganic chemistry

Academic degree
PhD in chemistry - “Synthesis and biological activity of the condensed heterocyclic systems on a base of hexahydropyridazine-4-one”, 1992, Institute of Fine Organic chemistry, AS of Armenia

Professional experience
1980 - 1987: Institute of Organic Chemistry, AS of Armenia, junior research assistant
987 - 1992: Institute of Fine Organic Chemistry, AS of Armenia , junior research assistant, research assistant; 1995 - YSU, faculty of chemistry, department of pharmaceutical chemistry, senior research assistant, assistant
from 2005 - Assistant Professor of pharmaceutical
1996 - World Health Organization (WHO) Copenhagen, Denmark

Academic courses
“Pharmaceutical chemistry”
“Pharmaceutical technology of drugs”

Scale of professional interests
Nitrogencontaining heterocycles as biological activity compounds

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
“Armenian Biotechnological Association” (NGO)
“Armenian chemical association” (NGO)

Qualification courses
“A Course on EU Guidelines to GMP for Medical Products” 2009

marina-sheyranyan@ysu.am

Marina A. Sheyranyan

Candidate of Chemistry, Associate Professor | Institute of Pharmacy - Chair of Pharmtechnology and Pharmacy Economics and Management
 
 

Book

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Փափուկ դեղաձևեր | Երեվան, 2008

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Սուպոզիտորիաներ,նրանց տեսակները և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2008

Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Շեյրանյան

Փափուկ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 27 էջ,

Մ. Ա. Շեյրանյան

Ցավազրկող դեղամիջոցներ | Երեվան, 2004
 

Article

М.А. Шейранян, К.О. Степанян,, А.Ж. Хачатрян, Р.Е. Мурадян, А.С. Оганесян

Влияние препарата “Лоштак” (Bryonia alba L.) на гормональный статус спортсменов | Вестник МАНЭБ, No.4, т.13, вып.2, с.107-111, 2008.Санкт-Петербург

М.А. Шейранян, Ш.П. Маккаи, К.Л. Хуршудян, А.В. Даниелян, А.С. Оганесян

Сравнительное исследование содержания стеролов в семенах пажитника (Trigonel-la Foenum-Graecum L.) | Вестник МАНЭБ, No.8, т.2, вып.2, с.202-207, 2006.Санкт-Петербург

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Տ. Ղոչիկյան

Հեղուկ դեղաձևեր, դասակարգումը և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2004

Մ. Ա. Շեյրանյան

Փոշիներ, դասակարգումը և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2004

Э. А. Адамян, М. А. Шейранян, А. Л. Гюльбудагян, А. С. Сагиян, А. А. Аветисян

Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов аминопропанолового ряда, содержащих аминокислотный фрагмент | Хим.ж.Армении, No.3, т.57, с.56-59,2004
1   2   3   4  |  See all