Marine S. Mkrtchyan
Biography
Education
1985 - 1990 Yerevan State University, faculty of geology, geophysics department

Academic degree
2017: PhD in Geological Sciences
2019: Associate Professor

Work Experience
1983 - 1984: Hayelektrameqenashinakan” factory
1990 - 1996: YSU, senior lab assistent
1996 - until now: YSU, lecturer

Courses to read
"Basics of Earth Physics-2" (lecture, laboratory),
"Electric Exploration and Borehole Geophysics" (lecture),
"Geophysics - 2" (laboratory)

Language
Armenian, Russian, English (vocabulary), French (vocabulary)

Marine S. Mkrtchyan

Head of Chair | Faculty of Geography and Geology - Chair of Geophysics
 
 

Book

Մ. Ս. Մկրտչյան

«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2019թ․, 52 էջ
 

Article

A.S. Sardaryan, M.S. Mkrtchyan

Ուժեղ երկրաշարժերի և հրաբուխների հետևանքով ապարների առաձգական հատկությունների և գրավիտացիոն դաշտի փոփոխությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 162-166 |

A. S. Sardaryan, M. A. Grigoryan, V. P. Vardanyan, M. S. Mkrtchyan

Ռադիոակտիվ դաշտի առանձնահատկությունները բնական և արհեստական ստորերկրյա դատարկություններում (ըստ Մոզրով և Արջի քարայրներում կատարված դիտարկումների տվյալների) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165 |

M. S. Mkrtchyan

Հրաբխային շրջաններում վիճակագրական մեթոդների կիրառումը ստորերկրյա ջրահոսքերի հետամտման նպատակով (Արագածի լեռնազանգվածի Արտենի–Դաշտադեմ տեղամասի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 16-21 |

M. S. Mkrtchyan, M. A. Grigoryan

Стратегические и практические направления оценки экологического риска (Էկոլոգիական ռիսկի գնահատման ռազմավարական և գործնական ուղղությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 154-153 (ռուսերեն) |

В. П. Варданяан, М. А. Григорян, А. С. Сардарян, М. С. Мкртчян

К вопросам теории современных движений земной коры | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 287-293 |

Սարդարյան Ա. Ս., Մկրտչյան Մ. Ս., Սեխպոսյան Ա. Գ.

Ռադիոակտիվությունը և կյանքը | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017թ․, էջ 63-67 |

V. P. Vardanyan, R. S. Minasyan, M. S. Mkrtchyan

Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն) |

М. С. Мкртчян

Физико-гидрогеологические модели вулканических сооружений в связи с поисково-разведочными работами на воду в целях водоснабжения | Безопасность труда в промышленности, Россия, 2015, 10, 43-46 стр. |

Մինասյան Ռ.Ս., Մկրտչյան Մ.Ս.

Հնաջրաերկրաբանական և ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր կիրառումը ստորգետնյա ջրերի լրացուցիչ ռեսուրսների հայտաբերման նպատակով | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 17-19

Մկրտչյան Մ.Ս.

Ժամանակակից և հնառելիեֆների կապի ճշգրտումը և ջրահաշվեկշռի վերահաշվարկի անհրաժեշտությունը (Արփա գետի ջրհավաք ավազանի օրինակով) | Պրոֆ.Վ. Ա. Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 27-29 հոկտեմբերի, 2008, 305-308

Մ.Ս.Մկրտչյան

Հրաբխային տարածքների ջրհավաք ավազանների հնառելիեֆի կառուցվածքի առանձնահատկությունները (ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների) | Երկարաբանական ֆակուլտետի հիմնադր. 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ, 2006, էջ 136-143

М.С.Мкртчян

Установление связи между современным и древним (погребенным) рельефами для установления элементов водного баланса речных бассейнов | Основные проблемы географии южного Кавказа и прилегающих регионов, Материалы конференции, посв. 70-летию географического факультета ЕГУ, Ереван, 2005, 27-30

М.С.Мкртчян

Геологические методы изучения погребенных водосборных бассейнов | Рациональное использование и охрана водных ресурсов изменяющейся окружающей среды, Сборник материалов международной научной конференции, посвящ. Междунар. Году Пресной Воды-2003, т. 2, 2004, 51-53

G. M. Mkhitaryan, R. S. Minasyan, G. A. Torosyan, M. S. Mkrtchyan

Արևիկի ստորերկրյա ջրերի շահագործվող հանքավայրից լրացուցիչ ջրառման հնարավորության հիմնավորումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 116-120 |

Р. С. Минасян, Мкртчян М. С., Тороян А. А.

Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод гормых областей | 5-й Международный Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: Экология и технология, Сб-к материалов. Москва 4-7 июня, 2002, с.198-199

М.С.Мкртчян

Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод в горных областях | 5-ый междунар. Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: экология и технология. Сборник материалов конгресса, М., 2002, 198-199