Marine S. Mkrtchyan
Biography
Education
1985 - 1990 Yerevan State University, faculty of geology, geophysics department

Academic degree
2017: PhD in Geological Sciences
2019: Associate Professor

Work Experience
1983 - 1984: Hayelektrameqenashinakan” factory
1990 - 1996: YSU, senior lab assistent
1996 - until now: YSU, lecturer

Courses to read
"Basics of Earth Physics-2" (lecture, laboratory),
"Electric Exploration and Borehole Geophysics" (lecture),
"Geophysics - 2" (laboratory)

Language
Armenian, Russian, English (vocabulary), French (vocabulary)

Marine S. Mkrtchyan

Head of Chair | Faculty of Geography and Geology - Chair of Geophysics
 
 

Book

Մ. Ս. Մկրտչյան

«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2019թ․, 52 էջ
 

Article

Սարդարյան Ա. Ս., Մկրտչյան Մ. Ս., Սեխպոսյան Ա. Գ.

Ռադիոակտիվությունը և կյանքը | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017թ․, էջ 63-67 |

V. P. Vardanyan, R. S. Minasyan, M. S. Mkrtchyan

Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն) |

М. С. Мкртчян

Физико-гидрогеологические модели вулканических сооружений в связи с поисково-разведочными работами на воду в целях водоснабжения | Безопасность труда в промышленности, Россия, 2015, 10, 43-46 стр. |

Մինասյան Ռ.Ս., Մկրտչյան Մ.Ս.

Հնաջրաերկրաբանական և ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր կիրառումը ստորգետնյա ջրերի լրացուցիչ ռեսուրսների հայտաբերման նպատակով | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 17-19

Մկրտչյան Մ.Ս.

Ժամանակակից և հնառելիեֆների կապի ճշգրտումը և ջրահաշվեկշռի վերահաշվարկի անհրաժեշտությունը (Արփա գետի ջրհավաք ավազանի օրինակով) | Պրոֆ.Վ. Ա. Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 27-29 հոկտեմբերի, 2008, 305-308
1   2   3   4  |  See all