Marine H. Petakchyan
Biography
Education
2000 - 2010: N 159 secondary school
2010 - 2014: Bachelor of faculty of Geography and Geology , Department of Service of YSU
2014 - 2016: Master of Chair of Social-Economic Geography, Faculty of Geography and Geology of YSU

Work experience
2015 - 2017: Scientific Research Institute of Ancient Manuscripts named after Mesrop Mashtots as a guests reception coordinator

Areas of Research and Professional interest
Sustainable tourism, Some issues of development of tourism industry in the Republic of Armenia, Tourism Geography, Recreational Geography, Domestic tourism in Armenia, Innovation in Service and Tourism, Service management

Languages
Armenian, Russian, English

Marine H. Petakchyan

Lecturer | Faculty of Geography and Geology - Chair of Service
 
 

Article

A. R. Avagyan, S. R. Suvaryan, M. H. Petakchyan, N. A. Hovhannisyan

Զբոսաշրջությունը որպես աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-133 |

Vahagn V. Grigorian, Tigran A. Sargsyan, Sargis Qelyan, , Marine H. Petakchyan

Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70 |