Marine M. Sahakyan
Biography
Education
1994 - 1998: Yerevan State University, Department of Philosophy, Sociology and Psychology, Postgraduate Student
1989 - 1994: Yerevan State University, Department of Applied Mathematics

Academic degree
2008 PhD in Psychological Science, Council of Armenian State Pedagogical University

Professional experience
2009 - present: Yerevan State University, Chair of General Psychology, Assistant Lecturer
1996 - 2009: Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology, Chair of Psychology, Assistant Lecturer

Academic courses
Cognitive Processes Psychology, Emotional Sphere Psychology, General Psychology, Management Psychology

Scale of professional interests
Business Psychology, Management Psychology, Engineering Psychology, Social Psychology, Practical Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Marine M. Sahakyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of General Psychology
 
 

Book

Մարինե Սահակյան

Լիդերության մոդելի հոգեբանական հիմքերը (արդյունավետ գործող ղեկավարի օրինակով) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 306 էջ

Մարինե Սահակյան

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 140 էջ |
 

Article

Սահակյան Մարինե

Արդյունավետ գործող ղեկավարի անձնային առանձնահատկությունները | «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», թիվ 2 (5), «Զանգակ-97», Երևան, 2009, էջ 99-105

Սահակյան Մ. Մ.

Հոգեբանության դասախոսության կազմակերպման արդյունավետությունը և ուսանողի ինքնիրացումը | «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 163-165

Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան

Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», թիվ 1-2, 2008, էջ 63-66

Սահակյան Մ. Մ.

Գիրքը որպես հոգեամոքիչ միջոց | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 118-121

Սահակյան Մ. Մ.

Հոգեբանության դասավանդումը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում | «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 118-120
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Марине Саакян

Особенности эксплицита и имплицита спортивного тренера | Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 182