Marine M. Sahakyan
Biography
Education
1994 - 1998: Yerevan State University, Department of Philosophy, Sociology and Psychology, Postgraduate Student
1989 - 1994: Yerevan State University, Department of Applied Mathematics

Academic degree
2008 PhD in Psychological Science, Council of Armenian State Pedagogical University

Professional experience
2009 - present: Yerevan State University, Chair of General Psychology, Assistant Lecturer
1996 - 2009: Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology, Chair of Psychology, Assistant Lecturer

Academic courses
Cognitive Processes Psychology, Emotional Sphere Psychology, General Psychology, Management Psychology

Scale of professional interests
Business Psychology, Management Psychology, Engineering Psychology, Social Psychology, Practical Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Marine M. Sahakyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of General Psychology
 
 

Book

Մարինե Սահակյան

Լիդերության մոդելի հոգեբանական հիմքերը (արդյունավետ գործող ղեկավարի օրինակով) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 306 էջ

Մարինե Սահակյան

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 140 էջ |
 

Article

Սահակյան Մ. Մ.

Արդյունավետ գործող ղեկավարի էքսպլիցիտի և իմպլիցիտի առանձնահատկությունները | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 216-220 |

М. М. Саакян

Компоненты психограммы преподавателя | Высшая. 2016, стр. 582-586

Սահակյան Մ. Մ.

Սոցիալական տարբեր խմբերի ներգրավվածությունը հոգեբանական պատերազմում | «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 147-151

Marine M. Sahakyan

Ուսանողի անձի արժեքային համակարգը և կրթության արդյունավետությունը | ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Զանգակ հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ 106-114

Սահակյան Մ. Մ.

Շփման մեջ խոսքի հարալեզվական մասի հետ կապված հարցեր | «Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 86-90

Սահակյան Մարինե

Աղանդների քայքայիչ ներգործությունը անձի վրա | Հայաստանի 3-րդ Միջազգային բժշկական Համագումարի նյութեր, ԵրՊԲՀ, «Ասողիկ» հրատ., 2011, էջ 210-211

Sahakyan M.

Problems connected with the psychological character of the pain | World Psychiatric Association, Regional Meeting, "Mental health in a changing world", Abstract book, 2011, Yerevan, p. 96-97

Մ. Սահակյան

Կրոնի և հոգեբանական գիտության կապը | «Ժամանակակից մարտահրավերներ» միջբուհական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված աստվածաբանության ֆակուլտետի 15-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 26-33

М. М. Саакян

Особенности личности руководителя | "Современные Прикладные Направления и Проблемы Психологии", "Ананьевские Чтенея-2010", Материалы научной конференции, Часть I, изд-во Петербургского университета, 2010, с. 374-376

Սահակյան Մ. Մ.

Հաղորդակցության սինտոնիկական մոդելը կառավարման հարաբերություններում | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 7-10

Սահակյան Մարինե

Արդյունավետ գործող ղեկավարի անձնային առանձնահատկությունները | «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», թիվ 2 (5), «Զանգակ-97», Երևան, 2009, էջ 99-105

Սահակյան Մ. Մ.

Հոգեբանության դասախոսության կազմակերպման արդյունավետությունը և ուսանողի ինքնիրացումը | «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 163-165

Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան

Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», թիվ 1-2, 2008, էջ 63-66

Սահակյան Մ. Մ.

Գիրքը որպես հոգեամոքիչ միջոց | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 118-121

Սահակյան Մ. Մ.

Հոգեբանության դասավանդումը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում | «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 118-120

Մարինե Սահակյան

Գարեգին Նժդեհը որպես լիդեր | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2006, էջ 110-119

Մարինե Սահակյան

Հայ վաճառականության հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 2-3, 2005, էջ 29-42

Մ. Սահակյան

Մանկավարժի հաղորդակցման ընդունակության հոգեբանական արժեքավորումը | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2005, էջ 82-86

Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան

Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին | «Ցեղասպանություններ, Հոգեբանական, սոցիալական, ազգագրական և հոգևոր իմաստավորումը», Գիտաժողով II, Երևան, 2005, էջ 8-9

Մարինե Սահակյան

Արդյունավետ լիդերության տրամաբանական մակարդակների մոդելավորումը ՆԼԾ-ի միջոցով | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 95-105

Մ. Սահակյան

Էմպաթիան որպես ուսուցչի գործունեության արդյունավետության ապահովման անհրաժեշտ պայման | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2003, էջ 41-45

Մ. Մ. Սահակյան

Հրամանատարի որոշում կայացնելու հոգեբանական հիմքերը | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2003, էջ 115-119

Марине Саакяан

Психологическое своеобразие управления в современных экономических отношениях | "Рынок капитала в Армении", аналитический журнал, N 1-2 (83,84), 2002, с. 50-55

Մ. Սահակյան

Մարդկային գործոնի դերը կառավարման հարաբերությունների զարգացման ընթացքում | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2002, էջ 57-67

Մ. Սահակյան

Հոգեբանական ծառայության հրատապությունը դպրոցում | «Գործնական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում» երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, էջ 51-52
 

Thesis

Марине Саакян

Особенности эксплицита и имплицита спортивного тренера | Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 182