Marine S. Yarmoloyan
Biography
Education (beginning with IHE)
Since 2011 uo to now: PhD student of the Chair of Social Work and Social Technologies
2005 - 2007: YSU, Faculty of Sociology, Department of Social Work, Master Degree of Social Work
2001 - 2005: YSU, Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Department of Social Work, Bachelor’s Degree of Social Work

Academic degree
MA in Social Work

Professional experience
2007 - 2008: Day Center of the Mental Health Foundation of the RA, Social Worker
Since 2007 up to now: lecturer at the Chair of Social Work and Social Technologies.
Since 2007 up to now: Board member of the Armenian Association of Social Workers

Academic courses
Contemporary social policy of Armenia, Social Right, Social Welfare in post-Soviet countries, Fundraising, Social Work Practicum, Issues of Social Work

Scale of professional interests
Social Protection and Social Policy, Theories of Social Work

Participation to International conferences and Seminars
Armenia, Romania, Moldova, USA

Languages
Armenian and Russian (fluent), English (good)

Computer Skills
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet

Marine S. Yarmoloyan

Assistant | Faculty of Sociology - Chair of Social Work and Social Technologies
 
 

Book

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Ելենա Հարությունյան, Յարմալոյան Մարինե, Կարապետյան Տաթևիկ, Գեղամյան Նունե

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար | Ասողիկ, 2019, 262 էջ

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Յարմալոյան Մարին, Գեղամյան Նունե, Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև, Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք

Համայնքային սոցիալական աշխատանք | Ասողիկ, 2019, 392 էջ

Марине Ярмалоян

История становления и развития института приемной семьи | вып. 1-2, 2011
 

Article

Marine Yarmaloyan, Rebecca L. Thomas, Grace Felten, Lisa Yagaloff

Returning Home: The Experiences Of Resettlement For Syrian-Armenian Refugees Into Armenia | Journal Of International Migration And Integration, 2019, 1874-6365 (Online), 1-16

Marine Yarmaloyan

Սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մոտեցումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 38-47 |

Մարինե Յարմալոյան

Մեծահասակների ուսուցման մեթոդների ընտրության հիմնախնդրի շուրջ | Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 57-70 |

Marine Yarmaloyan

ՀՀ-ում արդյունավետ գործառող սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծման հնարավորությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 19-28 |

Մարինե Յարմալոյան

«Բարեկեցության պետություն» եզրույթի բովանդակության հստակեցման հիմնախնդրի շուրջ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.6(16), 22-26 էջ |

Marine Yarmaloyan

«Սոցիալական պաշտպանություն» եզրույթի բովանդակությունը. կատեգորիալ վերլուծություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 21-27 |

Marine Yarmaloyan

Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը հետխորհրդային Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-11 |

Մարինե Յարմալոյան

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը հետխորհրդային Հայաստանում. ձևավորման ընթացքը և զարգացման հեռանկարները | Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում. արդի զարգացումները: Գիտագործնական համաժողովի նյութերի ժողովածու: 2015թ․1, 15-24 էջ |

Մարինե Յարմալոյան

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգային, կառուցվածքագործառութային և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2015թ․, 1.7(10), 15-21 էջ |

M. Yarmaloyan

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի և մոդելի ձևավորումը հետխորհրդային Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 142.5, Երևան 2014թ., էջ 17-26 |

Մարինե Յարմալոյան

Որդեգրումն `որպես ընտանեկան խնամքից զրկված երեխաների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման նախընտրելի ձև | Մանկավարժական միտք,թիվ 3-4,2011,«Զանգակ-97»հրատարակչություն,Երևան,էջ 223-227:

Մարինե Սամվելի Յարմալոյան

Խնամատար ընտանքի ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման պատմությունը | Մանկավարժական միտք, թիվ 1- 2, 2012, «Զանգակ-97» հրատարակչություն, Երևան, էջ236-242