Mekhak V. Hayrapetyan
Biography
Education
1993-1996թթ. – Yerevan State University, Physics Department, post-graduate student
1988–1993 թթ. - Yerevan State University, Physics Department, Physicist

Academic degree
PhD thesis: “The glitches of pulsars angular velocity and their relaxation”, 2004,Yerevan State University

Professional experience
2006 – 2014-assistant lecturer, Yerevan State University, Academician V.Ambartsumian’s Chair of General Physics and Astrophysics
2005 – 2014 – researcher, Yerevan State University, Academician V.Ambartsumian’s Chair of General Physics and Astrophysics
1995-2005 – junior researcher, Yerevan State University, Chair of General Physics

Academic courses
General Physics courses

Scale of professional interests
Gravitational radiation of superdense stars, rotation and radioemission of pulsars


Participation in grant projects
Volkswagen Stiftung Az 85 182
CRDF/ NFSAT ARP2-3232-YE-04
CRDF AP2-3207/NFSAT PH 067-02
FAR ANSEF 1389-PS- astroth

Languages
Armenian, Russian, English

Mekhak V. Hayrapetyan

Assistant | Faculty of Physics - Academician Victor Ambardzoumyan's Chair of General Physics and Astrophysics
 
 

Book

Ա. Ժ. Մուրադյան, Դ. Հ.. Բադալյան, Ռ. Ց. Գաբրիելյան, Մ. Վ. Հայրապետյան, Լ. Ա. Հովհաննիսյան

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մոլեկուլային ֆիզիկա | ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ

Մ.Հայրապետյան, Մ.Աբրահամյան, Ռ.Գաբրիելյան, Գ.Մուրադյան, Մ.Հարությունյան, Հ.Ենոքյան

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մեխանիկա | ԵՊՀ հրատ., 2018, 150 էջ
 

Article

Sedrakian D. M., Hayrapetyan M. V.

Relaxation of quantum vortices in type II superconductors and in neutron stars | Astrophysics, v. 52, Issue 2, pp.264-275, 2009

Sedrakian D. M., Krikorian R., Hayrapetyan M. V.

Electric and magnetic fields inside the superconducting core of neutron stars | Astrophysics, vol. 52, issue 3, pp. 423-430, 2009

Hayrapetyan M. V.

Gravitational radiation of a differentially rotating superfluid neutron star | Astrophysics, v. 51, № 4, pp.559-564, (2008)
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Sedrakian D. M., Harutyunyan A. S., Hayrapetyan M. V.

Magnetosonic waves in the crust of a neutron star. Journal of Physics | Conference Series 496 (2014) 012017